Alla inlägg under februari 2016

Av JanOwe Ahlstrand - 21 februari 2016 08:42

ORDSPRÅKSBOKEN. 22:17-29.


TREDJE SAMLINGEN.


( 22:17-24.22 ).


¤Ordspråksboken. 22:17.


17.  De visas ord.


#Lyssna noga och hör mina ord, ta emot min kunskap#.


De visas insiktsfulla ord : lyssna till dem ::

låt hjärtat ta emot visas ords kunskap.


¤Ordspråksboken. 22:18.


18.  #Ljuvt är att bära dem inom sig och ständigt

ha dem alla på läpparna#.


Visas ord ljuvlighet och skönhet : bära dem i

sitt hjärtats innersta.


Ljuvlighetens och skönhetens ord : ha dem alla på

läpparna.


¤Ordspråksboken. 22:19.


19.  #För att du skall förtrösta på Herren undervisar

jag dig om hans väg#.


Vises ord undervisar om Herrens vilja och vägar.


Hjärtats lydnad : förtröstar på Herrens vilja.


¤Ordspråksboken. 22:20.


20.  #Jag har skrivit trettio regler, insiktsfulla råd

till dig#.


Trettio nedskrivna : insiktfulla råd :: ordningsregler

för en livs-vandring i vishetens fotspår.


¤Ordspråksboken. 22:21.


21.  #För att lära dig sanningens ord, så att du kan ge besked åt dem som sänt dig#.


Vises ord +++ sanningens ord : besvarar utsändas

frågor.


¤Ordspråksboken. 22:22.


22.  #Plundra inte den fattige i hans hus fattigdom,

krossa inte den hjälplöse i domstolen#.


Fattige behöver hjälp : inte olycka och fattigdomens fördärv.


¤Ordspråksboken. 22:23.


23.  Ty Herren tar sig an hans sak och berövar

rövarna livet#.


Herrens medlidande barmhärtighet : fattiges räddning.


Plundrarna : rånarna :: berövas på livet.


¤Ordspråksboken. 22:24.


24.  Ge dig inte i lag med en hetlevrad man,

med den argsinte skall du inte umgås#.


Gå inte i sällskap med hetlevrade.


Häftige : argsinte :: låt dem vara saktmodighetens

o-vänner.


¤Ordspråksboken. 22:25.


25.  Ty du kan ta efter hans sätt och gillra en fälla

för dig själv#.


Leva i argsintes : häftiges livsstil : blir dig själv

till livet i argsinthetens och häftighetens snara.


¤Ordspråksboken. 22:26.


26.  Var inte en sådan som ger handslag och går

i borgen för lån#.


Vara aktsam när det gäller ett handslag.


Vara aktsam för att bli borgenär för lån.


¤Ordspråksboken. 22:27.


27.  #Om du inte har så att kan betala tar de ju sängen du ligger på#. 


Kan inte lånet betalas : blir du av med dina egnan

ägodelar.


¤Ordspråksboken. 22:28.


28.  Flytta inte en uråldrig gränssten som

dina förfäder rest#.


Visa respekt för sina förfäders uråldriga gränssten.


¤Ordspråksboken. 22:29.


29.  #Ser du en som är skicklig i sitt arbete -----

kungar skall han tjäna, inte vanligt folk#.


Arbetande flitiga händer : ärade inför kungar.


 


  


 

     

 
 

 

ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 21 februari 2016 08:41

¤ORDSPRÅKSBOKEN. 22:1.


1.  #Gott rykte är mer värt än stor rikedom,

aktning bättre än silver och guld#.


Gott vittnesbörd : trovärdigt vittnesbörd.

   Sanningens vittnesbörd : kan ej jämföras med

all världens rikedomars lockelser.


Gott anseende värdefullare : än silvrets och guldets erbjudanden.


¤ ORDSPPRÅKSBOKEN.  22:2. 


2.   #Fattig och rik lever sida vid sida, Herren har skapat dem båda#.


Fattig och rik på jordiska ägodelar : lever tillsammans under sitt jordiska liv.


Obreroende av fattiges och rikes livsföring ::

har Herren skapat dem till sin avbild.


¤ORDSPRÅKSBOKEN.  22:3.


3.  #Den kloke ser faran och tar skydd,

den o-erfarne trampar på och får sitt straff#.


Klokes klokhet : beskyddar honom : i olyckor

och faror.


O-kunnige i klokheten : ser inte livets faror

:: hans o-mogna karaktär förblindat honom

   i ord och handling.


¤ORDSPRÅKSBOKEN.  22:4.


4.  #Lönen för ödmjukhet och gudsfruktan

är rikedom, ära och liv#.


Ödmjukhetens belöning : dygdigt liv : livet i renhet ::

moraliskt rättsinnig : hjärtats ärlighet ::

i ord och handling.


Rättrådigt liv : livet i sveklöshet : svekfrihet.


Livet i rättfärdighet : renhjärtligt :: synd-fritt :::

o-straffligt.


Gudsfruktan är kunskapens begynnelse. 

  Ord. 1:7a.


¤ORDSPRÅKSBOKEN.  22:5.


5.  Törnen och fällor finns på den falskes väg,

den som är rädd om livet aktar sig för dem#.


Giftiga törnetaggar : själens såriga taggar.


Falskhetens och lögnens giftiga törntaggar :

bemöter den falskes väg.


Sanningens budbärare : rädd om livet ::

aktar sig för livets giftiga törntaggar.


¤ORDSPRÅKSBOKEN. 22:6.


6.  #Led den unge in på den väg han bör gå,

så följer han den även som gammal#.


Ungt : mjukt hjärtat :: förskonat från ondskefulla :

frestelser och lockelser.


Lära den unge vid den väg han ska vandra.

        Ungt hjärtats vishet : visheten funnit en

fruktbar mylla av ren jordmån.


¤Ordspråksboken.   22:7.


7.  #Den rike är den fattiges herre, den som lånar

blir långivarens slav#.


Fattiges dagliga behov : fattiges lån :: fattige

lån-tagaren blir den rikes slav.  


¤Ordspråksboken. 22:8.


8.  #Den som sår orätt skördar ofärd, och käppen

gör slut på hans övermod#.


O-rättfärdighetens sådd : livet i sannningslöshet

o-ärlighet : elakhet : ondskefullhet.


Sådden : livet i fördärv : olyckor och livets undergång.


Käppen : bilden för andlig fostran :: in i de andliga dygdernas liv. 


¤Ordspråksboken.  22:9.


9.  #Den godhjärtade blir välsignad, ty han delar

sitt bröd med den fattige#.


Älsklige : öm-sinte : öm-hjärtade : barmhärtige :

givmilde :: blir välsignad.


Ser den fattiges vardagliga behov.


¤Ordspråksboken. 22:10.


10.  #Kör ut bråkmakaren, så tar grälet slut

och bråk och skällsord upphör#.


Bråk-makare : oros-stiftare : gräl-makare ::

vänd dem ryggen :: grälsjukheten tar slut.


¤Ordspråksboken. 22:11.


11.  #Älskad blir den som har rena tankar, den som

talar väl får kungen till vän#.


Rena tankar : fria från förtalets : skvalleriets :

anklagades tankar :: blir älskade och uppskattade.


Konungens vän : rena tungor : fria från kivets :

grälets :: ord-stridens tunga.


¤Ordspråksboken. 22:12.


12.  #Herrens blick vakar över kunskapen, bedragarens ord gör han om intet#.


Herrens allvetande blickar vilar över insiktens kunskap.


Lögnarens : hycklarens : förrädarens ord ::

tomhetens ord inför Herrens vaksamma blickar.


¤Ordspråksboken.  22:13.


13.  Den late säger: Det är ett lejon på gatan,

jag blir dödad om jag går ut#.


Latheten : bekvämligheten säger : talar falska ursäkter lejon på gatan :: kan bli hans föda.


¤Ordspråksboken. 22:14.


14.  Den främmande kvinnans mun är en djup grop,

den Herren vredgas på faller däri#.


Kvinnan muns ord : snärjande ord av falskhet : lögn.


Herrens heliga vrede : faller över människors ord av falskheten och lögnen in i fördärvets djupa grop.


¤Ordspråksboken.  22:15.


15.  #Dårskapen sitter djupt hos pojken, men det

fostrande riset driver ut den#.


Dumdristigheten : övermodigheten :: pojkens räddning :: insiktens fostrande ris driver ut den.


¤Ordspråksboken. 22:16.


16.  #Att utsuga den fattige kan ge vinst, att ge åt

den rike vållar bara förlust#.


Fattiges fattigdom : kan ge vinst : kan inte bli fattigare än vad han är.


Rike förslösar i övermod sin rikedom. 
 


  
 ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 21 februari 2016 08:41

ORDSPRÅKSBOKEN.  21:1-16.


¤Ordspråksboken.  21:1.


1.  #Herren leder kungens tankar som vattenflöden,

han styr dem vart han vill#.


Gudomens visdom+fullkomlig visdom:

leder konungens tankar av flödande ord i insikten.


¤Ordspråksboken.  21:2.


2.  #Människan tycker sig handla rätt,

men hjärtat prövas av Herren#.


Människans sinnerliga visdom: ser sig som

själv-rättfärdig.


Herrens allvetande insikt: utrannsakar deras

hjärtans innersta liv.


¤Ordspråksboken.  21:3.


3.  #Att handla rätt och rättfärdigt

är mer värt för Herren än offer#.


Livet i renhjärtlighet, syndfriheten o-straffligheten:

har ett större evighetsvärde än själv-gärningarnas offer.


Jesaja. 1:11.


11.  #Vad skall jag göra med alla era slaktoffer?

säger Herren.

Jag är mätt på brännofferbaggar och gödkalvars fett, jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm

och bockar#.


Jag har behag till liv renhjärtlighet, syndfrihet

och o-strafflighet.


¤Ordspråksboken.  21:4.


4.  #Stolta ögon, högmodigt hjärta -----

de ondas löftesoffer är synd#.


Stolta, övermodiga och högmodiga ögon:

egenkära, självgoda och självupptagna.


Högmodigt, stolt och övermodig hjärta:

styrs i dess tankar och vilja.


Samvetslösas och ondsintas löftesoffer:

ej trovärdiga.

 

¤Ordspråksboken.  21:5.


5.  #Flit och förutseende ger vinst,

hastverk bara förlust#.


God ordning och planering ger en belönad vinst.


Slarvighet och o-ordning; saknar vinst belöning.


Ordspråksboken. 6:9-11.


9.  #Hur länge skall du ligga, du late, när skall

du vakna och stiga upp#?


Bekvämlige och late lyssnar på flitigheten

och idogheten.


Sömnaktigheten kontrollerar hennes sinne

och hjärta.


10.  #Sov lite till, slumra lite till, vila lite till

med armarna i kors ------.


Korslagda armar och händer: ej arbetsamma,

lata och bekväma. 


11.  #Och fattigdomen är över dig som en rånare,

armodet som en beväpnad man#.


Fattigdomen blir en energi och tidstjuv. 


Ordspråksboken.  14:23.


23.  #All möda ger vinst, prat bara förlust.


Arbetsamma händer ger en belöning.


Pratsjuka pratmakare: en energi och tidstjuv.


¤Ordspråksboken. 21:6.


6.  #Skatter som vunnits med lögn är flyktig

dunst och dödlig snara#.


Ordspråksboken. 10:2.


2.  #Orätt vinning gagnar föga, men rättfärdighet

räddar från döden#.


¤Ordspråksboken.  21:7.


7.  #De onda snärjs av sina egna dåd när de

vägrar göra det rätta#.


Samvetslöse och ondsinte snärja i sina ideers

och själv tankars illgärningar.


Ordspråksboken.  11:5.


5.  #Den redbares rättfärdighet jämnar hans väg#.


Den Ordfastes renhjärtlighet, syndfrihet

och o-strafflighet: bevarar och försvara hans

ståndaktiga livsvandring.   


¤Ordspråksboken.  21:8.


8.  #Slingrig är brottsligens bana, den rene går

ärligt till väga#.


Överträdarens laglöshet gör hans liv oroligt

och förvirrat.


Den oskyldige och skuldfrie: livsstil och livsföring: har sin tilltro till ärligheten.


Ordpråksboken.  14:2.


2.  #Den gudfruktige går sin väg rakt fram, den som

föraktar Herren vandrar krokiga vägar#.


Ordets görare är ståndaktig i sin livsvandring.


Gudsförnekarens livsvägar är oroliga och förvirrade.


¤Ordspråksboken.  21:9.


9.  #Bättre bo i en vrå på taket än dela hus

med en grälsjuk hustru#.


Ordspråksboken. 19:13.


13.  #En dåraktig son är sin fars olycka,

en hustrus gnat ett evigt takdropp#.


Dumdristig ch idiotisk son: faders-kärlekens

smärta och lidande.


Äkta hustruns tjatande och kritiserande:

likt ett evigt: oroligt takdropp. 


Ordspråksboken.  21:19.


19.  #Bättre bo ute i en öknen än med

en ilsken och grälsjuk hustru#.


Bättre ett liv i en öde öken: törstande

och svältande: än i gemenskap med en argsint,

trätgirig och tjatande äkta hustru.


Ordspråksboken.  27:15.


15.   #Som evigt takdropp en regnig dag, så är en gnatig hustru#.


Likt ett evigt oroligt och förvirrat takdropp

en regnig dag: är en tjatande äkta hustru.


Jesus Syraks bok.  25:16.


16.  #Hellre har jag ett lejon eller en drake i huset

än jag bor tillsammans med en elak kvinna#.

 

Bättre att leva ett liv tillsammans med ett rytande lejon och en kraftfull drakes själviska styrka:

än gemenskap med ett aggresivt och arglistigt kvinnohjärta.


¤Ordspråksboken.  21:10.


10.  #Syndaren hungrar efter ont,

ingen misskund visar han sin broder#.


Den skyldige vill utföra ondskefulla handlingar.


Visar inget medlidande för sin medbroder.


¤Ordspråksboken.  21:11.


11.  #Straffas hädaren blir den oerfarne klok,

undervisas den kloke tar han lärdom#.


Ordspråksboken.  19:25.


25.  #Slå hädaren och den oerfarne tar lärdom,

klandra den kloke och han vinner insikt#.


Misshandla bespottaren och den o-kunnige:

tar lärdom.


Anklaga den kloke och han vinner insikten.


¤Ordspråksboken.  21:12.


12.  #Den rättfärdige ger akt på den ondes hus,

han störtar de onda i fördärvet#.


Den renhjärtlige, syndfrie och o-strafflige:

aktar sig för den samvetslöses husfolk.


Han störtar de samvetslösa och ondsinta

i en evig fördömelse.


¤Ordspråksboken.  21:13.


13.  #Den väg som gör sig döv för den fattiges rop

skall själv få ropa utan att bli hörd#.


Den o-hörsammes dövhet på den fattiges rop om tröst och hjälp: gör hans egna rop ohörsamt.


Ordspråksboken.  11:25.


25.  #En givmild människa får rikt igen,

den som mättar andra blir själv mätad#.


Frikostigt människohjärta: blir välsignad.


Givande och hjälpsamma händer: belönas med öppna händer.


¤Ordspråksboken.  21:14.


14.  #Gåva i lönndom stillar vrede, en dusör

i mantelvecket bittraste harm#.


Hemlig gåva: stillar vreden.


En gömd penninggåva ger bitter vrede och ilska


Ordspråksboken.  17:15.


15.  #Att fria en skyldig, att fälla en oskyldig ----

bådadera väcker Herrens avsky#.


Ge den skyldige frihet från skyldigt straff -----


Anklaga den o-skyldige med ett straff: föraktar

och hatar Herren.


Ordspråksboken.  17:16.


16.  #Vad gagnar pengar i dårens hand,

kan han köpa vishet, han som saknar vett?#.


Vad nytta gör penningar i den dumstriges hand:

o-visheten kan ej vist använda dem.


Ordspråksboken.  9:18.


18.  #Han vet inte att det är skuggornas boning,

att hennes gäster hamnar i dödsrikets djup#.


Dårskapens inbjudan: Livet in i evig förmörkelse

i hjärta och sinne.


Hennes inbjudna gäster:  hamnar dödsrikets  boningar.


¤Ordspråksboken.  21:15.


15.  #Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje

men ogärningsmannens fasa#.


Rättvisans välsignelse: den renhjärtliges, syndfries och o-straffliges inre glädje:: men ogärningsmännens skräck och rädsla.


¤Ordspråksboken.  21:16.


16.   #Den som irrar bortfrån insiktens väg

hamnar i skuggornas skara#.


Den som går vilse från insiktens livsväg:

har en oroligt, förvirrat och förmörkat själsliv.Av JanOwe Ahlstrand - 21 februari 2016 08:41

ORDSPRÅKSBOKEN.  21:17-31.


¤Ordspråksboken.  21:17.


17.  #Utblottad blir den som älskar fest,

den som älskar vin och oljor blir aldrig rik#. 


Utfattig och tomhänt blir den älskar festmåltider.


Ej, rik blir den som tycker om vin och dyrbara oljor.


¤Ordspråksboken.  21:18.


18.  #Den onde blir lösen för den rättfärdige,

den svekfulle träder in i den ärliges ställe#.


Samvetslöses och ondsintes liv; blir den renhjärtliges, svekfries och o-straffliges

lösepenning.


Den otrognes och falskes övermod; träder in i den

trovärdiges ställe.


¤Ordspråksboken.  21:19.


19.  #Bättre bo i öknen än med en ilsken

och grälsjuk hustru#.


Bättre bo i en öde öken: än ha gemenskap med

en argsint och trätgirig äkta hustru. 


¤Ordspråksboken.  21:20.


20.  #I den vises hus finns en åtråvärd skatt,

men dåren förslösar allt#.


I den vises hus finns en begärlig skatt.


Dumdristige och idioten: förbrukar och förstör

den vises skattkammare.


¤Ordspråksboken.  21:21.


21.  #Den som strävar efter rättfärdighet

och trohet skall finna liv och ära#.


Den som har ärlig längtan efter renhjärtligheten,

syndfriheten, o-straffligheten, ordhålligheten

och ståndaktigheten: finner livet och dygderna

i Guds fullkomlighet. 


¤Ordspråksboken.  21:22.


22.  #En vis man kan storma en stad av hjältar

och bryta ner deras säkra fäste#.


Vise mannens insikt kan anfalla en stad av

hjältar: tillintetgöra deras trygga och säkra

befästningar.


¤Ordspråksboken.  21:23.


23.  #Den som håller tand för tunga håller sig

undan bekymmer#.


Behärskad tunga+återhållsam tunga:

jämförs med tandens beskydd och försvar mot

en o-behärskad tungas tal.


O-behärskad tunga bekymmersam, orolig

ängslig i sitt tal.


¤Ordspråksboken.  21:24.


24.  #Hädare kallas den övermodigt fräcke

som handlar i måttlöst övermod#.


Bespottarens övermodiga livsstil och livsföring:

oförskämd och elak i sitt beteende.

 

¤Ordspråksboken.  21:25.


25.  #Den lates lust blir hans död, ty hans

händer vägrar att arbeta#.


Den liknöjdes och bekvämes vilja: blir hans dö.


Hans sysslolösa händer: blir hans olycka. 


¤Ordspråksboken.  21:26.


26.  #Dåren är ständigt full av lystnad,

den rättfärdige ger utan att snåla#.


Dumdristige och ondsinte: full av egna begär.


Renhjärtlige, syndfrie och o-strafflige:

lyssnar inte på snålhetens och girighetens vilja.


¤Ordspråksboken.  21:27.


27.  #Den ondes offer väcker avsky, särskilt när

det frambärs med slug beräkning#.


Samvetslöses och ondsintes offer väcker hat

och förakt: när den ges på ett listigt sätt.


¤Ordspråksboken.  21:28.


28.  #Den som vittnar falskt kommer till korta,

den vederhäftige vinner gehör#.


Lögnaktigt och oärligt vittne: ej trovärdigt.


Den ärlige och insiktsfulle: är en intressant person. 


¤Ordspråksboken.  21:29.


29.  #Den onde sätter upp en fräck min,

den rätfärdige går sin väg rakt fram#.


Den samvetslöse och ondsinte: har ett elakt leende.


Den renhjärtlige, syndfrie och o-strafflige:

beslutsam och målmedveten i sitt liv. 


¤Ordspråksboken.  21:30.


30.  #Vishet, insikt, kloka råd -----

de är ingenting inför Herren#.


Visheten, insikten, klokhetens rådgivning;

bemöts inte av Hans Majestäts allvetande.


¤Ordspråksboken.  21:31.


31.  #Hästen sadlas för stridens dag, men Herren

är den som ger seger#. 


Hästens styrka förbereds för stridens dag:

den allsmäktiges visdom ger seger.Av JanOwe Ahlstrand - 21 februari 2016 08:40

ORDSPRÅKSBOKEN.  20:16-30.


¤Ordspråksboken. 20:16.


16.  #Ta manteln från den som borgat för en främling,

kräv pant då det gäller en okänd#.


Ta mantelklädnaden ifrån den som; lånat ut den

till en främling.


Kräv en trygg säkerhet; då det gäller en utlåning

till en okänd.


Ordspråksboken. 6:1


¤Ordspråksboken. 20:17.


17.   #Lögnens bröd smakar gott, men sedan

blir munnen ful av grus#.


Lögnens och falskhetens bröd: smakar gott

under en tid:: sedan blir smaken i munnen;

kännbar likt hårdsmälta stenar.


Jobs bok.  20:12-14.


Citat ur Sofars andra tal.


12.  #Om än ondskan är söt för hans gom

och han gömmer den under tungan#.


Om än ondsinthetens illviljans och svekfullhetens;

sötma är för hans gom; i det att den göms

under tungans beskydd.

Är till hans själs skada: blir den uttalad av tungan:

dess språk++andra till skada.  


13.  #Är rädd om den, sparar den, håller den

kvar i munnen#.


Lever man i ondsintheten, illviljan och falskheten:

blir det inre sår i själslivet.  


14.  #Förvandlas den när han svalt den och blir som

huggormsetter i hans mage#.


Tillåter man all ondska: få sitt fotfäste i förståndet,

minnet och viljan; kan det jämföras med huggormsgiftets påverkan.  


¤Ordspråksboken.  20:18.


18.  #Planer lyckas om man rådslår, för inte

krig utan överläggning#.


Överlagda planer: är framgångsrika.


En tid av förberedelser inför ett krig:

är ett nederlag för fienden. 


Ordspråksboken.  15:22.


22.  #Utan överläggning går en plan om intet,

med många rådgivare lyckas den#.


Rådgivarnas insikt: god lösning i de nationella

besluten. 


¤Ordspråksboken.  20:19.


19.  #Den lösmynte röjer hemligheter, undvik den

som pratar för mycket#.


Den skvalleraktige: avslöjer hemligheter.


Umgås inte med pratsjuka och pratsamma personer.


Ordspråksboken.  11:13.


13.  #Den lösmynte röjer en hemlighet,

den pålitlige bevarar ett förtroende#.


Skvalleraktig tunga: avslöjar hemligheter.


Behärskad tunga: har ett trovärdigt förtroende.


Ordspråksboken.  25:9.


9.  #Gör upp med din broder, men röj

inte en annans hemligheter#.


Förlåt din broder: avslöja inte en med-människas

hemligheter.


¤Ordspråksboken.  20:20.


20.  #Om någon förbannar sin far eller mor

skall hans lampa slockna då mörkret faller#.


Uttala en förbannelse över sina föräldrar:

hans andliga livs lampa förmörkas av sin egen förbannelse.


Ordspråksboken.  30:17.


17.  #Den som ser hånfyllt på sin far och vägrar

att lyda sin mor, hans ögon skall ravinens

korpar hacka ut och örnens ungar äta upp#.


Se med ringaktade och föraktfulla ögon på sin

faders-kärlek och vägra i o-lydnad bemöta hennes

moders-kärlek: hans ögons belöning blir att

korpar hackar ut dem i smärta: örnen har dem

sin föda.


Ordspråksboken. 13:9.


9.  #Den rättfärdiges ljus strålar klart,

men den ondes lampa slocknar#.


Den renhjärtliges, syndfries och o-straffliges

eviga ljus: ger en utstålning av gudomens härlighet.


Den samvetslöse och svekfulles själslampa slockar.


¤Ordspråksboken.  20:21.


21.  #Plötsligt vunnen rikedom ger i längden

ingen lycka#.


Vinst vunnen rikedom ej bestående;

saknar en varaktig välsignelse.


Ordspråksboken.  13:11.


11.  #Lättvunnen rikedom krymper ihop,

det som långsamt sparas växer#.


Vinstvunnen rikedom har ej ett bestående värde.


Ärligt och öppenhjärtligt sparande: belönas. 


Ordspråkboken.  28:20.


20.  #En pålitlig man blir rikt välsignad,

den som snabbt vill bli rik får sitt straff#.


Trovärdig man blir rikligen välsignad.


Lätt vunnen rikedom; den fattiges penningar. 


¤Ordspråksboken.  20:22.


22.  #Säg inte: Jag skall hämnas oförrätten!

Lita på Herren, han skall hjälpa dig#.


Låt inte din tunga säga: Jag vill ge igen:

inför all orättvisa.


Sätt din tilltro till Herrens försvar och beskydd. 


Ordspråksboken. 24:29.


29.  #Säg inte: "Jag skall göra mot honom som han

har gjort mot mig, jag ger honom vad han förtjänar#.


Ett ej förlåtande hjärta: säger i sitt övermod:

jag ska behandla honom: likadant tillbaks.


¤Ordspråksboken.  20:23.


23.  #Herren avskyr dubbla vikter, fusk med vågen är orätt#.


Herren hatar och föraktar: oärliga vikter på vågen. 


¤Ordspråksboken. 20:24.


24.  #Människans steg styrs av Herren, vad vet

hon själv om sin väg?#.


Herrens allvetande: känner till människans:

goda och onda fotsteg.


Psalm. 37:23.


23.  #Människans steg styrs av Herren, han vill

trygga hennes väg#.


Herrens omsorg och ömhet: styr en människas fotsteg. 


Ordspråksboken. 16:9.


9.  #Människan tänker ut sin väg, men stegen

styrs av Herren#.


Människans förstånd, minnet och viljan:

planerar själv sitt egna liv. 


Ordspråksboken.  19:21.


21.  #Människan gör upp sina egna planer,

men det är Herrens vilja som sker#.


Alltsedan människors liv i moderlivet: känner

Herrens vilja till hennes liv.


Människans fria vilja: får själv planera sitt

självvalda liv. 


¤Ordspråksboken.  20:25.


25.  #Farligt är att snabbt ge heliga löften

och först efteråt tänka sig för#.


Sinnerliga beslut+förhastade beslut.


Sinnerliga beslut=vanärar: Guds fullkomliga vilja. 


Predikaren. 5:3-5.


3.  #När du ger Gud ett löfte, så dröj inte att infria

det, han har inget fördrag med dårar; håll alltså

vad du har lovat!#


Dumdristige och idioten: gör förhastade löftesbeslut: vilket förkastas av en trovärdig Gud. 

  

4.  #Bättre ingenting lova än lova och ingenting

hålla#. 

O-trogen tunga++talar inte sanning. 


5.  #Låt inte din tunga förleda dig till synd,

och säg inte till ditt sändebud:

"Det var ett misstag"!

Låt inte dina ord dra Guds vrede över dig,

så att han förstör allt vad du har gjort#.


Lögnen förleder tungas tal: ursäkter i din tungas tal

+övermodets tankar och vilja.


Tillåt inte din tungas ord: förleda in i Guds vrede. 


¤Ordspråksboken. 20:26.


26.  #En vis kung sållar bort de onda, han låter

tröskhjulet gå över dem#.


Konungens visa hjärta; sorterar bort ogräset:

från den andligt fruktbara jordmånen.


Ordspråksboken.  20:8.


8.  #Kungen som sitter i domarsätet sållar med

blicken bort de gudlösa#.


Kungens insiktfulla blickar sållar bort agnarna

från vetet.


¤Ordspråksboken.  20:27.


27.  #Herren vakar över människans livsande

och ser in i hennes innersta#.


Herrens allvetande: vakar över mäniskans livsande.


Hans seende ögon ser in i själens djupheter.  


Ordspråksboken.  15:11.


11.  #Dödsriket och avgrunden ligger öppna för Herren, hur mycket mer då människors hjärtan!#.


Herrens allvetande känner till dödsriket

och avgrunden.


Människan Guds avbild: som han själv skapat.


¤Ordspråksboken.  20:28.


28.  #Godhet och trohet är kungens värn,

med rättfärdighet tryggar han tronen#.


Fromheten, ömheten och nåden kungens försvarare.


Ståndaktigheten och ordhålligheten:

konungens beskyddare. 


Ordspråksboken.  16:12.


12.  #Kungar avskyr onda gärningar,

ty rättfärdighet befäster tronen#. 


När kungar föraktar och hatar: samvetslösa

och syndfulla handlingar: belönas tronen

med renhjärtlighet, syndfrihet och o-strafflighet. 


¤Ordspråksboken.  20:29.


29.  #Strykan är de ungas stolthet, vitt hår de gamlas ära#.


Ungdomsstrykan de ungas stolthet.


Gamlas ärekrona: är det vitnade håret.


Ordspråksboken.  16:31.


31.  #Vitt hår är en ärekrans: man vinner den

med rättfärdigt liv#.


Renhjärtligt, syndfritt och o-straffligt liv: belönas

och äras med vitt hår.


¤Ordspråksboken.  20:30.


30.  #Svidande sår renar från ondska,

prygel gör rent på djupet#.


Smärtsamma sår: rengörs från onskans orena sår.


Andliga piskrapp: själens och tankars inre boningar:

blir fyllda av Guds fullkomlighet. 


Ordspråksboken.  13:24.


24.  #Den som spar på riset hatar sin son,

den som älskar honom fostrar i tid#.


Den Herren älskar: den tuktar och fostrar han.

Ifrån själskrafterna: Förståndet, minnet och viljan:

 

In i de gudomliga dygderna Tron, hoppet och kärleken. 


   

Av JanOwe Ahlstrand - 10 februari 2016 04:31

ORDSPRÅKSBOKEN.  19:1-15.


¤Ordspråksboken.  19:1.


1.  #Bättre fattig och oförvitlig

än rik med svekfullt tal#.


Livet i fattigdomens närvaro av elände,

nöd och misär; är bättre än bemötas av den rikes

svekfulla, falska och lömska språk.


Ordspråksboken.  19:22.


22.  #Girighet vanhedrar människan;

bättre fattig än falsk#.


Girighetens och vinningslystnadens lockelser;

hjärtats bedragare, förnedrar och vanära ett

människoliv.

Bättre ett liv i fattigdomens nöd och misär;

än en livsföring i falskheten.


Ordspråksboken.  28:6.


6.  #Bättre fattig och oförvitlig än rik på orätt väg#.


Bättre fattig, syndfri och fläckfri i livet;

än att vara rik i överfödets lyxiga liv.

   Livets överflöd aktiverar egoismens själv-godhet;

vilket förleder själen in på ondskefulla vägar.


¤Ordspråksboken.  19:2.


2.  #Okunnig iver är ett ont,

den som rusar på trampar fel#.


Oerfaren tjänstvillighet och strävan; blir till

själens skada och inre smärta.


Oerfarenheten förblindar och vilseleder;

människans självsliv. 


Ordspråksboken.  14:15.


15.  #Den oerfarne tror allt som sägs,

den kloke ger akt på varje steg#.


Själens omogenhet; liknas vid en nybörjare,

i sin oerfarenhet; i att lyssna, i att tro att allt

som sägs är sanning.


Kloke och insiktsfulle; är vaksam i sitt lyssnade.   


¤Ordspråksboken. 19:3.


3.  #Människans dårskap förstör hennes liv,

men mot Herren vänds hennes vrede#.


Mänsklig dumdristighet och idioti; skadar

hennes livsstil och livsföring.


Hennes vredesmod vänder sig mot Herrens närvaro.


¤Ordspråksboken.  19:4.


4. #Välstånd ger allt fler vänner,

den fattige mister den vän han har#.


Vänskapen känner en trygghet i välståndets

blomstring av välfärd.


Den fattiges närvaro; ger hans vänner en otrygg

tillvaro.


Ordspråksboken.  14.20


20.  #Den fattige avskys även av sin like,

men en rik man har många vänner#.

Den fattiges livsföring; hatas och föraktas av

hans nödlidande.  


¤Ordspråksboken.  19:5.


5.  #Ett falskt vittne får sitt straff,

en menedare går inte fri#.


Falskt, oärligt och lögnaktigt vittne;

får sin bestraffning.


Falskt vittnesbörd; blir fångad i sin falskhet. 


Ordspråksboken. 6:19.


19.  #Menedaren som vittnar falskt

och den som vållar tvist mellan bröder#.


Den falskes vittnesmål är vilseledande.


Den oeniges tal; vållar kiv och osämja i brödragemenskapen.  


¤Ordspråksboken.  19:6.


6.  #Den mäktige smickras av många,

den frikostige har allas vänskap#.


Den inflytelserike blir berömd av folket.


Givmilde och godhjärtlige; vinner vänskapens

närvaro. 


¤Ordspråksboken.  19:7.


7.  #Den fattige undviks av sina vänner,

till och med hans bröder avskyr honom#


Hans brödragemenskap; hatar och föraktar,

den nödställde och ringe.  


¤Ordspråksboken.  19:8.


8.  #Den som vill sitt eget bästa ökar sitt vett,

att ta vara på insikt ger lycka#.


Insiktsfulle äger ett hjärta av insikt; insiktens

närvaro ger välsignelse.


¤Ordspråksboken.  19:9.


9.  #Ett falskt vittne får sitt straff,

en menedare går under#.


Falskt och trolöst vittnesmål får sin straffdom.


Den hemlighetsfulle; blir sig själv till undergång.


¤Ordspråksboken.  19:10.


10.  #Överdåd anstår inte dåren,

än mindre skall slaven härska över stormän#.


Överflöd och lyx; ej den dumdristiges och idiotens

livsföring. 


Trälen och slavarbetaren; saknar ett dominantiskt

inflytande över stormän.


Ordspråksboken.  26:1.


1.  #Som snö om sommaren och regn vid skörden,

lika illa passar ära för dåren#.


Dumdristige och idioten ära kan jämföras vid;

snö och kyla under skördetiden.

Regntid då den fruktbara skörden ska bärgas. 


Predikaren.  10:5-7.


5.  #Här är något ont jag har sett under solen,

ett missgrepp som beror av den som har makten:#


Stormän och styremän vid makten; gör misstag

och okloka beslut, drar ondska över en nation. 


6.  #Dårskapen får sitta i högsätet,

de rika på undanskymd plats#.


När dumdistigheten och idiotin; har sitt inflytande

över nationens förnämsta styrelsesäten;;

saknar de ekonomiskt välbärgade detta

makt-inflytande.


7.  #Jag har sett slavar till häst och furstar till

fots som slavar#.


När dårskapen har ett styrsäte i nationen;

lever slavar till häst, furstar går till fots. 


¤Ordspråksboken.  19:11.


11.  #Förstånd gör en man fördragsam,

han sätter en ära i att förlåta#.


Förnuftet och klokheten gör människan fördragsam;

känner sig ärad i att förlåta sina med-människor. 


Ordspråksboken.  12:16.


16.  #Dåren låter genast sin vrede märkas,

den förståndige låtsas inte om en skymf#.


Dumdristige och idioten; visar sin vrede;

gör den kännbar i sig själv och i sin omgivning.


Kloke och förnuftige; lyssnar inte på smädelser

och ord av hädelse. 


¤Ordspråksboken.  19.12


12.  #Som lejonets rytande är kungens vrede,

hans gunst är som dagg över gräset#.


Konungens vredesutbrott liknas vid; lejonets

inre kraftstyrka i sitt ilskna rytande.


Hans vänliga tillmötesgående; är ett daggens

näringsrika fuktighet.


Ordspråksboken.  16:14.


14.  #Kungens vrede bådar död,

men en klok man kan stilla den#.


Konungens vredesmod: är dödande.


Klok och erfaren man: bemöter den med stillheten.


¤Ordspråksboken.  19:13.


13.  #En dåraktig son är sin fars olycka,

en hustrus gnat ett evigt takdropp#.


Dumdristig och idiotisk son: faderns fördärv

och undergång.


Hustruns tjatighet: ett dagligt takdropp.


Ordspråksboken.  10:1.


1.  #En klok son är sin fars glädje,

en dåraktig son blir sin mors sorg#.


Vis och erfaren son: sin faders livs-glädje.


Dumdistig och idiotisk son: Moders-kärlekens


livs-sorg.


Ordspråksboken.  21:9.


9.  #Bättre bo i en vrå på taket,

än dela hus med en grälsjuk kvinna#.


Bättre bo på i ett avskilt rum: än att dela ett

hus i gemenskap med en trätgirig kvinna. 


¤Ordspråksboken.  19:14.


14.  #Gods och guld ärvs från fäderna,

men en duglig hustru är en skänk från Herren#.


Olika förmögenheter kan ärvas från fäderna.


Flitig och idog hustru: en tacksam gåva från Herren.


Ordspråksboken.  12:14.


14.  #Vad munnen talar mättar mannen,

vad händerna gör får han tillbaka#.


Munnens uppmuntrande ord: Mannens belåtenhet.


Arbetande händer: ger belöning tillbaks. 


¤Ordspråksboken.  19:15.


15.  #Lättja försänker i dvala.

maklighet ger tom mage#.


Lättja en dödssynd: Lättja andlig slöhet

och tröghet.


Andlig lathet och slöhet: ger ingen andlig föda.


Ordspråksboken.  6:9-11.


9.  #Hur länge skall du ligga, du late,

när skall du vakna och stiga upp?#


Du, andligt late och bekväme: Vakna upp ur din andliga sömnaktighet.


10.  #Sov lite till, slumra lite till, vila lite

till med armarna i kors -----#.


Likgiltigheten säger: sov lite till, låt din andliga

dåsighet och bekvämlighet: vägleda dig in på villovägar.


11.  #Och fattigdomen är över dig som en rånare,

armodet som en beväpnad man#.


Andliga fattigdomen: en bankrånare stjäler din andliga klarsynhet ifrån insiktens djupheter.


Av JanOwe Ahlstrand - 10 februari 2016 04:31

ORDSPRÅKSBOKEN.  19:16-29.


¤Ordspråksboken.  19:16.


16.  #Den som håller buden behåller sitt liv,

den som inte ger akt på sin vandel skall dö#.


Livet i lydnaden: bevara i sitt hjärta budorden.


Blir välsignad i sitt liv.


Ordspråksboken.  3:1.


1.  #Min son, glöm inte vad jag har lärt dig,

bevara mina bud i ditt hjärta#.


Låt inte olydnadens försumlighet: förakta

och förkasta: allt det jag lärt dig.


¤Ordspråksboken.  19:17.


17.  #Den som tar sig an de fattiga lånar åt

Herren och skall få sin lön av honom#.


Barmhärtigheten i ett människohjärta: visar ömhet

och omsorg för de fattiga.


Herren belönar ett givmilt hjärta.


Ordspråksboken.  14.21


21.  #Den som föraktar sin broder är en syndare,

lycklig den som tar sig an en nödställd#.


Övermodigt hjärta förkastar och föraktar sin nödställde broder.


Förnöjsam den som: ger sin tid till den nödställde.  


Matteus. 25:40.


40.  #Kungen skall svara dem:

"Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa

mina minsta som är mina bröder, det har ni

gjort mig#.


Den fattige i nöd: bemöts hon av ett hjärtats omsorg och ömhet.


Bemöts Herrens själv: av denna omsorg

och ömhet. 


¤Ordspråksboken.  19:18.


18.  #Fostra din son medan det finns hopp;

du vill ju inte att han skall dö#.


Tukta din son: när tid finns: vilket beskyddar honom

från lidande och undergång.


Ordspråksboken.  13:24.


24.  #Den som spar på riset hatar sin son,

den som älskar honom fostrar i tid#.


Faderliga och moderliga kärleken: tuktar sina barn

i tidig ålder: kärleksfullt hjärta vill hjälpa, stödja

och trösta dem.


¤Ordspråksboken.  19:19.


19.  #Den som förgår sig skall ha sitt straff,

friar du honom gör du saken värre#.


Den som överträder budorden: får sitt straff.


¤Ordspråksboken.  19:20.


20.  #Lyssna på råd och ta emot fostran,

då blir du vis till sist#.


Hörsamt hjärta: låter sig tuktas i de insiktfullas

lärdom och erfarenheter.


Ordspråksboken.  1:8.


8.  #Lyssna till din fars förmaningar, min son,

förkasta inte din mors undervisning#.


Hörsamt öra: lyssnar till faderns tillrättavisningar.


Förakta inte din moders lärdom och erfarenheter.  


Ordspråksboken.  15:31.


31.  #Den som tar emot hälsosam tuktan

får tillträde till de visas krets#.


Nyttig fostran: ger själen insiktsfull lärdom.


¤Ordspråksboken.  19:21.


21.  #Människan gör upp många planer,

men det är Herrens vilja som sker#.


Mänsklig visdom: gör upp egna planer i sitt liv.


Herrens fullkomliga vilja: mänskliga visdomens dårskap.


Psalm.  33:10.


10.  #Herren gäckar folkens planer och gör

deras avsikter om intet#.


Hans majestät: omintetgör folkets planer.


Människors uppsåt och tanker: gör han om intet. 


¤Ordspråksboken.  19:22.


22.  #Girighet vanhedrar människan;

bättre fattig än falsk#.


Snålheten förnedrar och kränker människan.


Fattigdomen bättre än falskheten.


Ordspråksboken.  19:1.


1.  #Bättre fattig och oförvitlig än rik med

svekfullt tal#.


Fattigdomen och syndfrihet bättre än:

rikedom med falskheten tal.


¤Ordspråksboken.  19:23.


23.  #Gudsfruktan ger människan liv,

hon får vila mätt, skonad från olyckor#.


Gudslydnaden: ger människan ett innehållsrikt liv.


Blir beskyddad från olyckor: känner en andlig vila.


Psalm.  37:18.


18.  #Herren tar sig an de frommas liv,

de behåller sin arvslott för alltid#.


Herren visar ömhet och omsorg för sitt folk.


De frommas arvslott behålls för evigt.


Ordspråksboken.  11:9.


9.  #Med ord förgör den gudlöse sin broder,

den rättfärdiges kunskap ger räddning#.


Gudsförnekarens ord omintetgör sin broder-kärlek.


Den renhjärtliges, syndfrie, ostraffliges lärdom

och erfarenhet: en livets ömhet och omsorg.  


Ordspråksboken.  13:25.


25.  #Den rättfärdige äter och blir mätt,

den ondes mage är tom#.


Den renhjärtlige, syndfrie och ostrafflige äter sin föda och känner en mättnad.


Den syndfulles och samvetslöse: känner en

hungerskänsla.


Ordspråksboken.  14:27.


27.  #Gudsfruktan är en källa till liv, en hjälp

att undgå dödens snaror#.


Gudslydnaden en livskälla till liv.


Beskydd och försvar mot dödens snaror.


¤Ordspråksboken.  19:24.


24.  #Den late sticker handen i skålen

men ids inte föra den till munnen#.


Latheten och bekvämligheten: ej villig att äta sin

egen föda.


Ordspråksboken.   15:19.


19.  #Den lates väg är spärrad av törne,

den redbare färdas på banad väg#.


Den liknöjdes livsväg är spärrad av törne.


Den svekfries livsväg är bevarad ifrån törnen.  


¤Ordspråksboken.  19:25.


25.  #Slå hädaren och den oerfarne tar lärdom,

klandra den kloke och han vinner insikt#.


Fostra och tukta bespottaren och den andligt

oerfarne; ge insikt.


Anklaga den kloke och han vinner insikten.  


Ordspråksboken.  9:8.


8.  #Klandra inte hädaren, då hatar han dig ------

klandra den vise, då älskar han dig#.


Anklaga inte bespottaren, då hatar han dig.


Anklaga den vise, då älskar han dig.


Ordspråksboken.  21:11.


11.  #Straffas hädaren blir den oerfarne klok,

undervisas den kloke tar han lärdom#.


Bestraffas bespottaren: lyssnar den oerfarne på klokheten.


Den kloke låter sig undervisas av lärdomen

och erfarenheten.


¤Ordspråksboken.  19:26.


26.  #En skamlös och vanartig son

krossar sin far och driver modern ur huset#.


En oförskämd och ouppfostrad son: krossar sin

faders-kärlek och driver ut moders-kärleken

ur huset.


¤Ordspråksboken.  19:27.


27.  #En son som slutar lyssna på förmaningar

irrar bort från den kunskap han fått#.


O-lydig son: ej hörsam för föräldrars förmaningar.


Går vilse från den insikt och lärdom han fått.


¤Ordspråksbken.  19:28.


28.  #Ett ondsint vittne smädar rättvisan,

ur syndarens mun strömmar ondska#.


Argsint vittne: smädar rättvisan.


Syndarens ord talar ondskefulla ord.


Ordspråksboken.  15:28.


28.  #Den rättfärdige tänker innan han svarar,

men ur syndarens mun strömmar ondska#.


Den renhjärtade, syndfrie och ostrafflige:

tänker först innan han talar.


Ur syndfull mun: talas ondskefulla ord. 


¤Ordspråksboken.  19:29.


29. #Straffet väntar hädaren och prygel

dårens rygg#.


Bestraffning väntar bespottaren.


Piskrapp på den dumdristiges och idiotens rygg.


Ordspråksboken.  10:13.


13.  #Vishet finns på den klokes läppar,

dårens rygg skall ha ris#.


Visheten och insikten: finns på den klokes läppar.


Dumdristiges och idiotens: skall ha piskrapp.  


Ordspråksboken.  26:3.


3.  #Piska åt hästen, betsel åt åsnan

och ris åt dårens rygg!#.


Piskrapp åt hästens lydnad.


Betsel i åsnans mun: hennes lydnad.


Fostran och tuktan åt dumdristiges

och idiotens rygg. 

Av JanOwe Ahlstrand - 10 februari 2016 04:31

ORDSPRÅKSBOKEN.  20:1-15.


¤Ordspråksboken.  20:1.


1.  #Vinet är en hädare, ölet en gaphals,

vettlös är den som som raglar av rus#.


Vinet är en bespottare och smädare.


Ölet en pratmakare, skrävlare och skrikhals.


Huvudlös och oförnuftig; är den som slinker

med sviktande ben av berusning

och drucket tillstånd. 


Ordspråksboken.  21:17.


17.  #Utblottad blir den som älskar fest,

den som älskar vin och oljor blir aldrig rik#.


Vara svag för dryckenskapen

och festligheter; ger en inre tomhet.


Vara förtjust i vinet och välluktande oljor;

berikar ej livet.


Ordspråksboken.  23:20.


20.  #Bli inte sådan som dricker vin

och som frossar på kött#.


Frosseriet en dödssynd.


Spritmissbruket och supandet; ej värdesätter

livets dyrbara gåva.


Ordsråksboken.  23:29-35.


29.  #Vem jämrar och stönar?

Vem grälar och bråkar?

Vem skaffar sig onödiga sår och får simmiga ögon#?


Beskrivning på sprit och alkoholmissbrukets;

följder och återverkningar.


1.  Klagande, gnällande och suckande.


2.  Pustande, flämtande och sorg och suckan.


3.  Trätgrighet, grälsjuk och kivaktig.


4.  Obehärskad, besvärlig och aggresiv.


5.  Skaffar sig inre själssår.


6.  Dunkla, oklara och grumliga ögon.   


30.  #Den som blir sittande vid glaset,

den som kommer för att smaka det kryddade vinet#.


Vinglasets förtjusande begär; till vinets

ljuvliga och behagliga sötma.


31.  #Se inte på vinet som skimrar rött,

som glittrar i bägaren och rinner ner så lätt#.


Vinets glänskande och blinkande utstrålning;

för ögats intryck.


Tungans och gommens vinets smakliga sötma. 


32.  #Till slut biter det som en orm,

hugger som en giftorm#.


Vinets ormgifts verkan; liknar ormens dödliga gift. 


33.  #Då ser du underliga syner

och får befängda ideer#.


Vinets ljuvliga sötma; förändrar seendet;

ser främmande, gåtfulla och mystiska syner.


Får tokiga, galna och dåraktiga tankar i tankelivet. 


34.  #Än ligger du mitt ute i havet,

än högt uppe i mastkorgen#.


Tankarna säger dig; du är mitt ute i havet.


Du är högt uppe i luften i en mastkorg.


35.  #De slog mig men det gjorde inte ont,

jag fick stryk men märkte det inte.

När skall jag vakna?

Jag vill ha mer!#.


Vinets omedvetna beteende; smärtans kännbarhet,

känns inte.


När jag är i vaket tillstånd; längtar mitt begär,

efter vinets ljuvliga smaklighet.


Jesus Syraks bok.  31:25.


25.  #Försök inte spela karl vid bägaren,

ty vinet har fört många i fördärvet#.


Undvik övermodets stolthet vid vinbägaren.


Vin drickandet; leder mänga till fördärv

och undergång.


Jesus Syraks bok.  31:29.


29.  #Bitterhet i sinnet ger vin som dricks i

övermått medan man hetsar och

utmanar varandra#.


Vinets återverkan ger bitter sinnesstämning,

inre smärta och sorg.


¤Ordspråksboken.  20:2.


2.  #Som lejonets rytande är kungens raseri,

den som väcker hans vrede förverkar sitt liv#.


Kungens obehärskade vrede och förbittring;

liknar lejonets dominerande ilska.


Lejonets ilskna hot+kungens raseri.


Uppväcka hans vredesmod och förbittring;

fördärvar folkets liv.


Ordspråksboken.  19:12.


12.  #Som lejonets rytande är kungens vrede,

hans gunst är som dagg över gräset#.


Konungens vänlighet och välvilja;

liknar fuktiga vattendroppars näring till gräset.


¤Ordspråksboken.  20:3.


3.  #Heder åt den som undviker strid,

det är bara dårar som börjar gräl#.


Moralisk känsla och stolthet; åt den som

håller sig borta från bråk, gräl och kiv.


Samvetslösa och ondsinta; grälsjuka,

trätgiriga, argsinta och kivaktiga. 


Ordspråksboken.  12:16.


16.  #Dåren låter genast sin vrede märkas,

den förståndige låtsas inte om en skymf#.


Dumdristige och idioten; gör sin förbittring,

raseri och ursinnighet märkbar.


Kloke och betänksamme; lyssanar inte på

förolämpningar och glåpord.


¤Ordspråksboken.  20:4.


4.  #Den late plöjer inte om hösten

och finner ingenting i skördetiden#.


Lathet och bekvämlighet; plöjer inte om hösten,

får skörda i nöd och fattigdom.


Ordspråksboken. 6:9-11.


9.  #Hur länge skall du ligga, du late,

när skall du vakna och stiga upp?#


Bekvämes lathet och slöhet; vill inte vakna

ur sömnaktighetens bekväma vila.


10.  #Sov lite till, slumra lite till,

vila lite till med armarna i kors ------#.


Sömnaktigheten inbjuder till fortsatt vila;

lägg dina obrukbara armar i kors.


11.  #Och fattigdomen är över dig som en rånare,

armodet som en beväpnad man#.


Sömnsjukhetens fattigdom; liknar en livets

rånare av tiden; tidsjuv och energitjuv.


¤Ordspråksboken.  20:5.


5.  #Människors avsikter är som djupt vatten,

men en klok man öser upp dem#.


Människors uttömda planer; liknar havets djup.


Erfaren och eftertänksam man; i sin

insikt ta vara på dem. 


Ordspråksboken.  18:4.


4.  #Människors ord är som djupt vatten

men vishetens källa en strömmande bäck#.


Människors tomma ord; liknar vatten djupets

bottenlöshet.


Vishetens outsinliga källor; daglig till strömmande

av uppfriskande vattenflöde.


Ordspråksboken.  26:24.


24.  #Ovännen har hycklande ord på läpparna,

i sitt inre gömmer han svek#.


Fienden och förföljaren lånar ut sin tunga till

falska och oärliga ord på sina läppar.


Hans inre liv; gömmer på falskhet, trolöshet

och bedrägerier.


¤Ordspråksboken. 20:6.


6.  #Många ordar om sin trofasthet,

men var finns en man att lita på?#.


Skrytsamma ord; om sin trofasthet;

var finns trovärdigheten?


Jesus Syraks bok.  6:14.


14.  #En trogen vän är ett starkt värn.

Att finna en sådan är att finna en skatt#.


Trovärdig vän är ett starkt försvar och beskydd.


¤Ordspråksboken.  20:7.


7.  #Den rättfärdige lever oförvitligt ------

lyckliga hans efterkommande!#.


Renhjärtade, syndfrie och ostrafflige;

lever fläckfritt och felfritt.


Hans efterkommande släktled; känner hans

renhjärtlighet, syndfrihet och ostrafflighet.


Psalm.  25:12.


12.  #Var och en som fruktar Herren

få veta vilken väg han skall välja#.


Hjärtats väg i lydnad inför Herrens budord;

leder sinne och hjärta, in i Hans Majestäts

fullkomliga vilja.


Psalm.  112:1.


1.  #Lycklig den som fruktar Herren

och finner sin glädje i hans bud#.


Bekymmersfri och sorglös; den som

lyssnar på Herrens uppmaningar och föreskrifter.


Finner hjärtats inre glädje, ro och harmoni.


 ¤Odspråksboken.  20:8.


8.  #Kungen som sitter i domarsätet

sållar med blicken bort de gudlösa#.


Kungen sitter i sitt domarsäte;

sorterar bort de fördömda; likt agnarna för vinden.


Ordspråksboken.  16:10.


10.  #Kungens ord är gudsord,

han felar inte då han dömer#.


Konungens vältaliga ord; liknar gudsordets

fullkomliga och förenade liv med treenigheten.


¤Ordspråksboken.  20:9.


9.  #Vem kan säga: Mitt samvete är rent,

jag är fri från min synd#.


Övermodet säger i sitt hjärta; min ( inre röst ),

samvete är fri från all olydnad.

Jag är frikänd från min arvssynd och dödssynd.


1 Joh. 1:8.


8.  #Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss#.


Munnens bekännelse säger; jag är renhjärtad,

syndfri och ostrafflig; bedrager sitt eget hjärta.

 

¤Ordspråksboken.  20:10.


10.  #Dubbla vikter, dubbla mått -----

bådadera väcker Herrens avsky#.


Oärligheten, trolösheten  och lögnaktigheten;

uppväcker Herrens vredes förakt och hat.


Ordspråksboken.  11:1.


1. #Herren avskyr fusk med vågen,

rätt vikt behagar honom#.


Herren föraktar och hatar vågens fuskverk

och bedrägeri.


Rättvis och ärlig vikt behagar honom.


11.  #Redan den unge visar i handling

om hans liv är rent och ärligt#.


Unges uppväxttid visar i hans fostran och tuktan i de andliga dygderna; vilket återspeglar hans

livsstil och livsföring.


12.  #Örat som hör, ögar som ser ---

bådadera har Herren skapat#.


Lyssnade örat+seende ögat,

skapat av sin skapare.


¤Ordspråksboken.  20:11.


13.  #Älskar du sömn blir du utblottad,

vakna upp, så får du äta dig mätt#.


Vara förtjust i och tycka om; sömnaktigheten,

gör dig utfattig och tomhänt.


Vakna upp; bli inte sömnaktighetens slav;

ät näringsrik föda.


¤Ordspråksboken.  20:14.


14.  #Bara skräp", säger köparen,

men går belåten därifrån#.


Köparens o-tacksamhet.


¤Ordspråksboken.  20:15.


15.  #Guld och pärlor finns i mängd,

men visa ord är en sällsynthet#.


Jordiska ägodelar; finns i överflödet.


Lärda, kloka och förnuftiga är lätt räknade.


Ordspråksboken.  3.14


14.  #Ty visheten är mer värd än silver,

den vinst hon ger är bättre än guld#.


Vishetens inre livs; egenvärde större;

i stället för guldets marknadsvärde.


 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2016 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ leendeskrattet med Blogkeen
Följ leendeskrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se