Alla inlägg den 6 april 2017

Av JanOwe Ahlstrand - 6 april 2017 16:45

ORDSPRÅKSBOKEN.  29:15-27.


¤Ordspråksboken. 29:15.


15.  #Tuktan med käppen ger vishet, men en ouppfostrad pojke är en skam för sin mor#.


Sonens fostran : hjärtats lydnad : vishetens

rikedomar.

    Sonens o-villighet inför fostran : hjärtats o-lydnad : sin moders hjärtesorg. 


¤Ordspråksboken. 29:16.


16.  #När de onda frodas, frodas synden,

men de rättfärdiga skall se deras fall#.


När de samvetslösa växer till : där finner

o-moralen sin goda jordmån.


Syndfrie : renhjärtlige ser o-moralens fall.


Psalm. 91:8.


8.  #Du skall själv få bevittna hur de gudlösa får

sitt straff#.


Renhjärtlige och o-strafflige får själv bevittna :

de sanningslösa straff.

      

¤Ordspråksboken. 29:17.


17.  #Tukta din son, så gör han dig nöjd

och fyller dig med välbehag#.


Fostra din son i de andliga dygderna : hans liv :

fyller ditt hjärta med fröjd.


¤Ordspråksboken. 29:18.


18.  #Utan profeter förvildas folket, lycklig den

som håller lagen#.


Saknas profeters tal : vilseleds folket.

Välsignad den som lyder lagens bud.


¤Ordspråksboken. 29:19.


19.  #Ord fostrar ingen slav, han förstår

men lyder inte#.


Ord fostrar ingen förtryckt slav.

      

¤Ordspråksboken. 29:20.


20.  #Ser du en som pratar i tid och otid ----

det är mera hopp om en dåre#.


Talträngd tunga : pratsam : pratsjuk tunga.

      Talträngd tunga glömmer all tid.

Jämförs med den dumdristiges hopp.


Ordspråksboken. 10:19.


19.  #Den talträngde undgår inte synd, klok den

som tyglar sin tunga#.


Pratsam : pratsjuk tunga : bestraffad som

sanningslös : o-ärlig : ondskefull.

      Klokes klokhet behärskar sin tunga. 


Ordspråksboken. 26:12.


12.  #Ser du en man som tror att han är klok ----
det är mer hopp om dåren än om honom#.


Ser du en som tror på sin egensinniga klokhet :

det finns mer hopp om dårens dårskap. 


¤Ordspråksboken. 29:21.


21.  #Om en slav skäms bort från ungdomen blir

han uppstudsig med tiden#.


Bortskämd slav blir o-lydig : egensinnig.


¤Ordspråksboken. 28:22.


22.  #En argsint man vållar gräl, den hetlevrade

förbryter sig ofta#.


Ilsken man : grälsjuk och kivaktig : trätgirig.

    Den argsinte : gör o-rätta saker.  


¤Ordspråksboken. 29:23.


23.  #Högmod leder till förödmjukelse,

men den ödmjuke vinner ära#.


Ordspråksboken. 11:2.


2.  #Övermod har skam i släptåg, vishet finns hos

de saktmodiga#.


Matteus. 23:12.


12.  #Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad,

och den som ödmjkar sig skall bli upphöjd#.


¤Ordspråksboken.  29:24.


24.  #Hälaren är sin egen fiende, han hör förbannelsen men tiger#.


¤Ordspråksboken.  29:25.


25.  #Fruktan för människor blir en snara,

men den som litar på Herren får skydd#.


¤Ordspråksboken.  29:26.


26.  #Många söker företräde hos härskaren,

men av Herren får var man sin rätt#.


¤Ordspråksboken.  29:27.


27.  #Missdådaren är vidrig för de rättfärdiga,

den redbare är vidrig för de onda#.  

ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 6 april 2017 16:44

ORDSPRÅKSBOKEN. 28:15-28.


¤Ordspråksboken 28:15.


15.  #Som ett rytande lejon, en slående björn

är en ond härskare över ett svagt liv#.


Ondsint härskare : jämförs med rytande lejon :

slagkraftigbjörn.


¤Ordspråksboken.  28:16.


16.  #En oförståndig furste ökar förtrycket, den som skyr rofferi får leva länge#.


Dumdristig : o-klok furste plågar folket :

    den som föraktar plundring : får ett långt liv.


Ordspråksboken. 29:4.


4.  #Med rättvisa bygger kungen upp landet,

    den som ökar pålagorna ödelägger det#.


Kungen upprättar landet med lag och rätt :

     folket trygghet och tacksamhet.

Där skattetrycket ökar : ödelägger folket.


¤Ordsprååksboken. 28:17.


17.  #Den som tyngs av blodskuld skall var på flykt intill döden: ingen får hjälpa honom#.


Den som utgjuter o-skyldigt blod : på flykt i sin

döds-ångest.


¤Ordspråksboken. 28:18.


18.  #Den oförvitlige kan vandra trygg, den som tar orätta vägar faller i gropen#.


Fläckfrie : syndfrie lever i trygghet.

     Den som vandrar på sanningslösa : o-ärliga vägar

leder till olycka och fördärv.


Ordspråksboken. 10:9.


9.  #Trygg går den som går rätta vägar,

   den som viker av råkar illa ut#.


Den som vandrar på sanningens och ärlighetens vägar leds till lycka och framgång.¤Ordspråksboken. 28:19.


19.  #Den som odlar sin jord får äta sig mätt,  

den som jagar efter tomhet mättas med fattigdom#.


Självodlad jord : fruktbar jord : god föda.


Livet i tomheten : mättas med fattigdomen.


Ordspråksboken. 12:11.


11.  #Den som odlar sin jord får äta sig mätt,

den som jagar efter tomhet är en dåre#. 


Odla sin egen jordgröda : ger mättnad.

     Dumdriste jagar ständigt efter tomhetens vinder.  


¤Ordspråksboken. 28:20.


20.  #En pålitlig man blir rikt välsignad, den som snabbt vill bli rik får sitt straff#.


Pliktrogen : karaktärsfast man blir rikligen välsignad.

     Snabba vinstpenningar : blir bestraffade.


Ordspråksboken. 13:11.


11.  #Lättvunnen rikedom krymper ihop,

det som långsamt sparas växer#.


Snabb vunna rikedomar : förminskas.

        Välplanerad sparsamhet växer.


Ordspråksboken. 20:21.


21.  #Plötsligt vunnen rikedom ger i längden

ingen lycka#.


O-planerade vunna rikedomar : kortsiktig lycka.


Ordspråksboken. 28:21.


21.  #Att  vara partisk är aldrig rätt, men somliga

gör orätt för en brödbit#.


Vara o-rättvis : o-ärlig : sanningslös :: aldrig laglig i ord och handling.

   Somliga låter sig lockas i in o-ärligheten

för en brödbit.


¤Ordspråksboken.  28:22.


22.  #Den girige ränner efter rikedom, han vet inte

att nöden hinner upp honom#.


Giriges kärlek efter penningars rikedom.

      Rikedomens förblindelse i giriges hjärta och sinne leder honom till olycka och fördärv.

 

1 Tim. 6:9.


9.  #De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga

och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång#.


Rikedomens begär : själens förgiftigade pilar :

faller offer på begärets altare.


¤Ordspråksboken.  28:23.


23.  #Den som tillrättavisar uppskattas mer än den som bara kommer med smicker#.


Ordspråksboken.  9:8.


8.  #Klandra inte hädaren, då hatar han dig -----

klandra den vise då älskar han dig#.


Anklaga inte smädaren : då föraktar han dig.

    Anklaga den vise : då älskar han dig.


¤Ordspråksboken. 28:24.


24.  #Den som plundrar sin far och mor och säger:

"Det är inget brott!" han är en dråpares like#.


Den som rånar sina föräldrar : förnekar ett lagbrott

:: han jämförs med en mördare.


Ordspråksboken. 19:26.


26.  #En skamlös och vanartig son krossar

sin far och driver modern ur huset#.


O-förskämd och o-uppfostrad son : dödar sin far

        kör ut sin moderskärlek ut ur huset.


Ordspråksboken.  30:17.


17.  #Den som ser hånfullt på sin far och vägrar

    att lyda sin mor, hans ögon skall ravinens

korpar hacka ut och örnens ungar äta upp#.  


Som ser på sin fader med : föraktfulla ögon ::

visar o-lydnad mot sin moder : bestraffas med att

    förlora sina ögon till ravinens hungriga korpar.   


¤Ordspråksboken. 28:25.


25.  #Snikenhet skapar tvist, att lita på Herren

ger rik lön#.


Giriga penning-dyrkare : skapar gräl ::: kiv

och ordstrider.

         Förtröstan på Herrens trofashet belönas.


¤Ordspråksboken. 28:26.


26.  #En dåre är den som litar på eget förnuft,

den som följer visheten går säker#.


Dumdristige förtröstar på sin egensinniga klokhet.

      Vandra i vishetens fotspår : livets beskydd.


Ordspråksboken. 3:5.


5.  # Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta

     och lita inte på ditt eget förstånd#.


Ha sin tilltro på Herrens trofasthet : hel-överlåtet

hjärta.

Inte förtrösta på sin egensinnighet.

 

Ordspråksboken. 3:7.


7.  #Tyck inte att du själv är vis, frukta Herren

och fly det onda#.


Förtrösta inte på sin egensinnighet : förtrösta på

Herrens barmhärtighet ::  låt inte ondsintheten

    leda ditt hjärta och sinne.


¤Ordspråksboken. 28:27.


27.  #Den som ger åt de fattiga skall ingenting

sakna, den som vänder bort blicken förbannas

av många#.


Givmilheten belönas : bortvända blickar från de fattigas behov :  förbannas.


Ordspråksboken. 11:25.


25.  #En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad#.


Hjärtats givmildhet : givmilda människor

belönas.

     Sådden av givmildheten : i behovets hjärta ::

skördar välsignelse i givarens liv. 


Syraks bok. 4:5.


5.  #Vänd inte bort blicken från den som tigger,

ge honom inte skäl att förbanna dig#.


Vänd inte bort givmildhetens blick : från tiggaren.

      

¤Ordspråksboken. 28:28.


28.  #När de onda tar makten gömmer sig folk,

när de faller blir de rättfärdiga många#.


När de samvetslöse tar makten över folket :

    håller folket sig undan.

När de ondsintas makt försvinner : förökas de

o-straffliga : renhjärtade : syndfria i landet. ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 6 april 2017 16:44

ORDSPRÅKSBOKEN.  29:1-14.


¤Ordspråksboken. 29:1.


1.  #Den som tuktas ofta och är stursk skall krossas

plötsligt och ohjälpligt#.


Den som fostras in i de andliga dygderna :

men tillåter ändå övermodet får styra sitt hjärta

     hans o-lydnad : fördärvar honom själv.


¤Ordspråksboken. 29:2.


2.  #När de rättfärdiga är många gläder sig folket,

när de onda härskar suckar folket#.


Renhjärligas : ostraffligas : syndfrias närvaro

finns glädjs folket.

      Samvetslöses närvaro : härskar klagar folket.


¤Ordspråksboken. 29:3.


3.  #Den som älskar vishet ger sin far glädje,

den som går till horor gör av med förmögenheten#.


Sonens kärlek till vishetens rikedomar : faderns

hjärte-glädje.


Sonens sökande efter prostituerade : förminskar

hans förmögenhet.


Syraks bok.  9:6.


6.  #Hänge dig inte åt gatflickor, då mister du snart

allt du äger#.


Låt inte ditt hjärtas lockelse : känna begär efter

gatflickor :: då kan du förlora dina ägodelar.


¤Ordspråksboken. 29:4.


4.  #Med rättvisa bygger kungen upp landet,

den som ökar pålagorna ödelägger det#.


Konungen bygger upp sitt land med moraliska lagar.

    Pålagda skatter ödelägger landet.


Ordspråksboken. 16:12.


12.  #Kungar avskyr onda gärningar, ty rättfärdighet

    befäster tron#.


Kungar föraktar samvetslösa ord och handlingar.

     Renhjärtligheten ; o-straffligheten : syndfriheten

försvara tron.


Ordspråksboken. 28:16.


16.  #En oförståndig furste ökar förtrycket,

den som skyr rofferi får länge leva#.


En o-klok härskare ökar förtrycket över folket.

     Den som skyr rofferiet får länge leva.    


¤Ordspråksboken. 28:5.


5.  #Den som smickrar sin nästa lägger ut ett nät

för hans fötter#.


Den som vilseleder sin nästa : snärjer hans fotsteg. 


¤Ordspråksboken. 28:6.


6.  #Den gudlöse snärjs i sin synd, men den

rättfärdige kan glädjas och jubla#.


Sanningslöse : lockas in i sin egen synd :

renhjärtlige : syndfrie : o-strafflige ::

     känner hjärtats glädje.


Ordspråksboken. 5:22.


22.  #Den onde fångas av sina egna brott

och fastnar i sina synders snara#.


Samvetslöse : blir förslavad i sina egna lagbrott :

   känner syndens träldom i sina synder.


¤Ordspråksboken. 29:7.


7.  #Den rättfärdige sörjer för de svagas rätt,

den onde saknar all insikt#.


O-strafflige : syndfrie : renhjärtlige känner medlidande för de svagas rättvisa.

      Ondsinte saknar insiktens rikedomar.


¤Ordspråksboken. 29:8.


8.  #Hädare hetsar upp hela staden, de visa får vreden att lägga sig#.


Smädare hetsar upp hela staden : de visa

bemöter staden med sin vishet.


¤Ordspråksboken. 29:9.


9.  #När den vise drar dåren inför rätta blir det

skrik och skratt och ingen ordning#.


¤Ordspråksboken. 29:10.


10.  #De blodtörstiga hatar den oskyldige, men de rättrådiga skyddar hans liv#.


De stridslystna föraktar den o-skyldige :

de syndfria beskyddar hans liv.


¤Ordspråksboken. 29:11.


11.  #Dåren ger luft åt sin vrede, den vise

behärskar sig#. 


Dumdristige ger liv till sin vrede : den vises

          saktmod :: behärskar honom. 


Ordspråksboken. 12:16.


16.  #Dåren låter genast sin vrede märkas,

den förståndige låtsas inte om en skymf#.


Dumdristige visar sin vrede : den klokes klokhet

låtsas inte om vredens dårskap.


¤Ordspråksboken. 29:12.


12.  #En härskare som lyssnar på lögner får idel

skurkar i sin tjänst#.


Dumdristig härskare lyssnar på lögnaktigt tal :

han tjänare blir skurkar.


Syraks bok. 10:2.


2.  #Som folkets härskare är, så blir också hans  tjänare, och som stadens styresmän är, så blir alla dess invånare#.


Landets dumdristige härskare : har dåraktiga  tjänare.

      Stadens styresmäns beteende : blir invånarnas livsstil och livsföring.


¤Ordspråksboken. 29:13.


13.  #Fattig och förtryckare lever sida vid sida,

åt båda ger Herren ögonens ljus#.


Fattiga i sin fattigdom : tyranner lever sida vid

    sida.

Åt båda ger Herren sin livsande.


¤Ordspråksboken. 29:14.


14.  #När kungen dömer de svaga rättvist skall

hans tron bestå för alltid#. Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ leendeskrattet med Blogkeen
Följ leendeskrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se