Alla inlägg den 4 april 2017

Av JanOwe Ahlstrand - 4 april 2017 21:09

ORDSPRÅKSBOKEN.   27:1-14.


¤Ordspråksboken. 27:1.


1.  #Yvs inte över morgondagen, du vet inte vad

den bär i sitt sköte#


Oroa dig inte över morgondagen.

Matt. 6:25-34.


Jakobs brev.  4:13-17.


13.  #Ni som säger: "I dag och i morgon skall vi

fara till den eller den staden och stanna där

      ett år och göra goda affärer"#.


Övermodiga beslut : gör det jag vill göra : utan rådfråga om Herrens vilja.


Göra goda affärer : penning-begärets trälar och slavar förblindas av penningars lockelser.


14.  #Ni vet inte hur ert liv blir i morgon.

Ni är som en dimma som syns en kort stund

och sedan försvinner#.


Ni övermodiga vet inget om ert framtida liv.

     Lever i stolthetens : hjärtats förblindelse.

 

15.  #Ni borde säga: "om Herren vill får vi leva och göra det eller det".


Ödmjuke säger i sitt hjärta : om Herren vill och jag får leva.


16.  #Istället är ni övermodiga och skryter.

    Allt sådant skryt är av ondo#.


Övermodig skrytsamhet : ondsinheten :

förslavar människans hjärtan.

    Skrytsamheten : Övermodets gode vän.


17.  #Den som vet hur man handlar rätt,

men inte gör det, han begår en synd#. 


Känna till sanningen : i o-lydnad förneka den ::

o-lydnaden belöningslös.  


¤Ordspråksboken. 27:2.


2.  #Låt en annan prisa dig, inte din egen mun,

en främmande, inte dina egna läppar#.


Inte ge sin tunga och läppar till egen ära.

       Låt en främling : tacksamt prisa dig.


¤Ordspråksboken. 27:3.


3.  #Stenen är tung, sanden en börda, men tyngre

att bära är dårens ilska#. 


Dårens ilska : ursinnighet : vredesmod : större börda

bedrövelse : oro : tungt lidande i smärtan ::

än bära stenens tyngd : sandens fasthet.


¤Ordspråksboken. 27:4.


4.  #Vreden är grym, raseriet en stormflod,

men vem håller stånd mot svartsjukan#?


Vreden : vredesmodet :: grym : hårdhjärtad ::

känslolös ::: o-barmhärtig i sitt beteende.

     Raseriet jämförs med stormflodens kraft :

förstöra allt levande.


Ordspråksboken. 6:34.


34.  #Ty mannen rasar i sin avundsjuka, och hans

hämnd blir skoningslös#.


Mannens avundsjuka ilsken : hans vedergällning

blir hänsynslös.


¤Ordspråksboken. 27:5.


5.  #Bättre öppen kritik än dold kärlek#.


Öppen ärlig kritik : bättre än dölja sin kärlek.


Ordspråksboken. 10:10.


10.  #Försmädliga miner sårar, rättfram kritik

skapar fred#.


Hånfullt leende sårar själen, beslutsam kritik

skapar god vänskap. 


¤Ordspråksboken. 27:6.


6.  #Vännens örfil är ärligt menad, fiendens kyssar

vill bedra#.


Fiendens yttre beteende kan bedra.


¤Ordspråksboken. 27:7.


7.  #Den mätte ratar den finaste honung,

den hungrige finner det beska sött#.


Frossaren söker honungens sötma.

      Hungres tacksamhet : ser det osmakliga sött. 


¤Ordspråksboken. 27:8.


8.  #Lik en fågel långt från sitt bo är en människa

långt från sitt hem#.


Fågelns flykt från sitt bo : jämförs med

människans flyktiga väg från sitt boende.


¤Ordfspråksboken. 27:9.


9.  #Olja och rökelse gör hjärtat glatt, vänskapens

sötma ger själen kraft#.


Välluktande olja och rökelse : hjärtats glädje.

      Vänskapens sötma : själslivets framtid. 


¤Ordspråksboken. 27:10.


10.  #Överge inte den och din fars vän, gå inte till din bror när du själv är i nöd.

      Bättre nära granne än fjärran frände#.


Vänskapens välsignelse : faderns vänskapskrets

värdefull för den som finner den.


Ordspråksboken. 18:24.


24.  #Vissa vänner skada varandra, men en verklig

vän är mer tillgiven än en bror#.


O-behärskad tunga : o-behärskat beteende kan

skada vänskapen.

        Beprövad vänskap bättre än broderlig vänskap.

 

¤Ordspråksboken. 27:11.


11.  #Bli vis, min son, så gör du mig lycklig,

och jag kan ge mina belackare svar på tal#.


Sonens visa hjärta : faderns hjärteglädje.

        Sonens vishetstal : besvarar förtalare.


Ordspråksboken. 23:15.


15.  #Min son, om ditt hjärta fylls av vishet skall

mitt hjärta fyllas av glädje#.


Vishetens välsignelse : faderns hjärteglädje.


¤Ordspråksboken. 27:12.


12.   #Den kloke ser faran och tar skydd, den oerfarne trampar på och får sitt straff#.


Klokheten varnar den kloke för faran.

        O-kunnige blir bestraffad.


Ordspråksboken. 14:15.


15.  #Den oerfarne tror allt som sägs,

den kloke ger akt på varje steg#.


O-kunnige : saknar mogenheten i att bedöma, vad som är rätt eller fel. 

      Klokheten beskyddar den klokes fotsteg. 


¤Ordspråksboken. 27:13.


13.   #Ta manteln från den som borgat för en främling, kräv pant då det gäller en okänd#.


¤Ordspråksboken. 27:14.


14.  #Välsignar man någon högljutt tidigt om morgonen, tas det som en förbannelse#.


Egenärad välsignelse : förbannad välsignelse.  

ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 4 april 2017 21:09

ORDSPRÅKSBOKEN.  27:15-27.


15.  #Som evigt takdropp en regnig dag, så är

en gnatig hustru#.


Grälsjuk hustru : jämförs med evigt takdropp.


Ordspråksboken 21:9.


9.  #Bättre bo på en vrå på taket, än dela hus

med en grälsjuk hustru#.


Bättre tystnaden på taket : än dela livet med en

argsint : trätgirig hustru.


¤Ordspråksboken. 27:16.


16.  #Att hejda henne är som att hejda vinden,

som att gripa olja med handen#.


Låta argsinheten : trätgirigheten inte styra hustruns beteende jämförs med förhindra vindens styrka.

      Gripa tag med handen : i rinnande olja.


¤Ordspråksboken. 27:17.


17.  #Järn ger skärpa åt järn, människa åt människa#.


Järnets hårdhet : ger järnet vassheten.


¤Ordspråksboken. 27:18.


18.  #Den som vårdar fikonträdet får äta dess frukt,

den som sköter om sin herre blir ärad#.


Omsorgsfull skötsel ger god frukt.

         Trädgårdsmästaren blir ärad av sin herrre.


¤Ordspråksboken. 27:19.


19.  #Som anletsdragen präglar det yttre, så präglar hjärtat människan#.


Leendets beteende : visar det yttre ansiktsdraget.

      Hjärtas tillstånd av trygghet : människans

trygghet.


¤Ordspråksboken. 27:20.


20.  #Dödsriket och avgrunden är omättliga,

och omättliga är människans ögon#.


Dödsriket : avgrundens existens bottenlös.

     Människors seende ögon : ständigt hungriga

av att se.


Predikaren. 1:8b.


8b.  #Ögat blir aldrig mätt på att se,

örat får aldrig nog av att höra#. 


Ögats seende : örats lyssnande :: deras ständiga

hunger efter att se och höra.   


¤Ordspråkboken.  27:21.


21.  #Silver prövas i degeln och guld i ugnen, och människan döms efter sitt rykte#.


Silverhalten prövas i degeln : guldhalten prövas

i ugnens hetta ::  jämförs med människans levnadsvanors anseende.


¤Ordspråksboken. 27:22.


22.  #Stöt dåren i morteln, krossa honom bland kornen dårskapen går inte ur honom#.


Krossa dårens vilja bland kornen i morteln :

jämförs med hans o-vilja att ödmjuka sig.


¤Ordspråksboken. 27:23.


23.  #Håll reda på hur fåren har det, ta väl hand

om dina hjordar#.


Var omsorgsfull om fåren : beskyddar fårhjorden

från olyckor.


Ordspråksboken. 12:10.


10.  #Den rättfärdige sörjer för sina djur,

men den ondes omsorg är grymhet#.


Syndfries : o-straffliges : renhjärtliges ömma vård och omsorg över sina djur ::: jämförs med

      samvetslöses omsorg i hård-hjärtlighet :

o-barmhärtighet : utan förbarmande.


24.  #Inte består skatter för evigt eller rikedom släktled efter släktled#.


Penning-begärets rikedomar : vara för en kort tid.

    Tar tid samla ihop dem : efter en tid försvinna.


25.  #Men när nytt gräs kommer upp efter slåttern och fodret samlas in från bergen#.


Slåttergräset bärgas in under skördetiden.

     Efter avslaget gräs kommer ständigt nya grässtrån : efter regnets bevattnings period

och solljuset värmestrålar.


26.  #Då har du lamm som ger kläder och bockar så att du kan köpa mark#.


Lammets ull ger klädesplagg.

   Lammen och bockar betar på inköpta marker.


27.  #Och getmjölk nog till föda åt dig själv, till föda åt din familj och till dina pigors uppehälle#.


Getmjölkens näringsrika föda : föda åt dig själv.

       Familjens och pigors livs-uppehälle :

daglig getmjölk : välsignad föda.   


ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 4 april 2017 21:09

ORDSPRÅKSBOKEN.  28:1-14.


¤Ordspråksboken. 28:1.


1.  #Den onde flyr fast ingen jagar honom,

den rättfärdige är orädd som ett lejon#.


Samvetslöse : orolig och förvirrad i sitt hjärta.

      Renhjärtlige : o-strafflige och syndfrie:

känner ingen rädsla.


¤Ordspråksboken. 28:2.


2.  #Ett land i uppror får många härskare, den kloke och erfarne skapar varaktig ordning#.


Nationell auktoritetsfienlighet : får många härskare.

   Vara överheten underdånig. 

       Rom. 13:1-4 :: Överheten insatt i Guds tjänst.


Klokes klokhet : karaktärs-mogne skapar nationell

varaktig ordning.


¤Ordspråksboken. 28:3.


3.  #En storman som förtrycker de svaga är ett slagregn som fördärvar grödan#.


Strormans förtryckande inflytande över de svaga

:: jämförs med slag-regnets förstörelse på jordens gröda.


¤Ordspråksboken. 28:4.


4.  #De som överger lagen prisar syndaren, de som håller fast vid lagen bekämpar honom#.


Laglöses laglöshet : föraktar nationella lagar :

        syndens träl prisar laglösheten.

Lag-lydige visar sig trogen inför lagen : vilket

bekämpar lag-överträdaren.


¤Ordspråksboken. 28:5.


5.  #Gudlösa människor inser inte vad det rätta är,

men de som söker Herren har insikt i allt#.


Syndfulla : karaktärslösa människor förblindade

i sina hjärtan : deras förmörkade förstånd gör

o-rätta handlingar.

      Herren insiktens ursprung : ges till människor som söker den.


¤Ordspråksboken.  28:6.


6.  #Bättre fattig och oförvitlig än rik på orätt väg#.


Bättre livet i fattigdom och fläckfritt : syndfritt än

  i livets rikedomars överflöd på bestulna ägodelar.


¤Ordspråksboken.  28:7.


7.  #En förståndig son håller fast vid lagen,

den som sitter bland rumlare skämmer ut sin far#.


Klok son, lydig lagen.

      Sonens umgängelse med drinkare sin faders

vanära.  


Ordspråksboken. 23:19.


19.  #Lyssna, min son, och bli vis, låt dina

tankar gå rätta vägar#.


Låt visheten : få ingång in i tanke-världen

och in i hjärtat. utifrån hjärtat utgår själva livet.


¤Ordspråksboken.  28:8.


8.  #Den som ökar sin rikedom genom ocker och räntor samlar åt den som hjälper de fattiga#.


Rikes räntor förökar hans givande till de fattiga. 


Ordspråksboken. 13:22.


22.  #Den gode lämnar arv åt barn och barnbarn,

men syndarens rikedom går till den rättfärdige#. 


¤Ordspråksboken.  28:9.


9.  #När en man vägrar lyssna till lagen blir även hans bön något avskyvärt#.


Visad förakt mot lagen : blir hans bön fördömd.


Psalm. 66:18.


18.  #Om jag burit ont i sinnet skulle Herren

inte ha hört mig#.


Anklagande tankar : avundsjuka tankar .

skvalleriets tankar : förtalets tankar :::

hindret för besvarade böner. 


Ordspråksboken. 15:8.


8.  #Den ondes offer väcker Herrens avsky,

den rättrådiges bön behagar honom#.


Samvetslöses offergåva föraktar Herren.

     Sveklöses bön behagar honom.


Johannes 9:31.


31.  #Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare,

men om någon fruktar Gud och gör hans vilja,

       då lyssnar han till honom#.


Syndens träl : föraktar Gud.

      Renhjärtlige gör hans vilja : lever i lydnad :

hans böner : välbehag rökelse inför hans ansikte.   


¤Ordspråksboken. 28:10.


10.  #Den som lurar de redliga vilse, han faller i sin egen grop; det goda tillfaller den oförvitlige#.


Bedra den ärlige in på villovägar ::: han faller själv in i sin egen villfarelse.


Felfrie : fläckfrie : syndfrie : får själv leva i

godhetens rikedomar.


¤Ordspråksboken. 28:11.


11.  #Den rike tycker att han är klok, en fattig

med insikt genomskådar honom#.


Rikes rikedom : rikes själv-godhet.

    Fattiges insikt : avslöjar honom.


¤Ordspråksboken. 28:12.


12.  #De rättfärdigas triumf firas med prakt

och glans, när de onda tar makten håller folk

sig undan#. 


Renhjärtliges : syndfries : o-straffliges :: liv

  firas med glädje och tacksamhet.


När de samvetslösa tar makten över folket : visas ingen tacksamhet.


Ordspråksboken. 11:10.


10.  #De rättfärdigas framgång väcker glädje i staden, när de onda förgås höjs jubelrop#. 


Renhjärtligas : synfrias : o-straffligas :: framgång

staden blomstrar i glädje och tacksamhet.

      När de ondsinta förgås höjs jubelrop i staden.


¤Ordspråksboken. 28:13.


13.  #Att dölja sina brott ger ingen framgång,

den som bekänner och ångrar sig blir benådad#.


Dölja sina lag-brott ger ingen framgång.

    Bekänna sina lagöverträdelser : blir förlåten.


Psalm. 32:3-5.


En psalm av David.


3.  #Så länge jag teg tynade jag bort.

      Jag jämrade mig dagen lång#.


Inre ångesten av tystnad plågar min själ.

I min ångest jag gråter i mitt inre.


4.  #Dag och natt låg din hand tung på mig,

jag blev som en åker i sommarens torka#.


Hela dagen låg din tunga hand av förlåtelse

över mig.

     Kändes som om min själ och kropp blev  uttrorkad i sommarens hetta.


5.  #Då erkände jag min synd för dig, jag dolde

inte min skuld.

      Jag sade: Jag vill bekänna mina brott

inför Herren.

      Och du förlät min synd och skuld#.  


Jag bekände : min arvsynd inför dig :: min lag-brott

inför Herren.

     I tacksamhet gav du mig förlåtelse.


Syraks bok. 4:26.


26.  #Blygs inte för att erkänna dina synder,

sök inte hejda en flod i dess omlopp#


Känn ingen rädsla för att bekänna dina synder.

      Rädslan kan kännas som motstå flodens

starka strömmar.


1 Johannes brev. 1:9.


9.  #Om vi bekänner våra synder är han trofast

och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna

      och renar oss från all orättfärdighet#.


Låta våra synder bekännas inför honom :

han är trogen att förlåta våra synder.

    Hans förlåter renar oss från all vår o-ärlighet :

gudlöshet :: samvetslöshet : ondskefullhet. 


14.  #Lycklig den som alltid fruktar, den som förhärdar sig störtar i olycka#.


Lycklig den som gör hans vilja.

      Hård-hjärtligt hjärta : hjärta i olycka och fördärv.

  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ leendeskrattet med Blogkeen
Följ leendeskrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se