Alla inlägg den 1 april 2017

Av JanOwe Ahlstrand - 1 april 2017 09:47

FJÄRDE SAMLINGEN

KAP. 25-29.


Kapitel. 25.


¤Ordspråksboken. 25:1.


1.  #Också detta är ordspråk av Salomo, samlade av

Hiskias, Juda kungs, män#.


Visa ordspråk : djupsinnigt tal :: vägleder

människans hjärta in i vishetens rikedomar.


¤Ordspråksboken. 25:2.


2.  #.Guds ära ligger i att dölja, kungens i att utforska#.


Guds ära dölja en sak : kungars ära utforska den.


¤Ordspråksboken. 25:3.


3. #Himlens höjd och jordens djup och kungens

tankar ingen kan utforska dem#.


Ingen mänsklig visdom kan : utrannsaka himlens höjd och jordens djup.


Jesaja. 40:12.


12.  #Vem mäter upp havet i sin kupade hand

och himlens vidd med sina fingrar?

      Vem häller jordens mull i ett mått, väger bergen

och höjderna på våg?


Guds skapande storhet i skapelsen.


¤Ordspråksboken. 25:4.


4.  #Bort med slaggen ur silvret, så lyckas silversmeden med sitt kärl#.


Renat silver : ren tunga : hjärtats och tankars renhet.

       Dygdernas silversmed : formar kärlet ::

till ett hedersamt bruk.   


¤Ordspråksboken. 25:5.


5.  #Bort med de onda från kungens närhet,

så befäster rättfärdighet hans tron#.


Ondsintas liv : föraktas av konungen.

      Konungen befäster sin tron med : syndfriheten :

o-straffligheten : renhjärtligheten. 


Ordspråksboken. 16:12.


12.  #Kungar avskyr onda gärningar,

ty rättfärdighet befäster tron#.


Kungar föraktar ondskans : o-moralens gärningar.

      Syndfriheten : o-straffligheten : renhjärtligheten

befäster kungars tron. 


¤Ordspråksboken. 25:6.


6.  #Förhäv dig inte inför kungen, ställ dig inte på

de mäktigas plats#.


Visa respekt inför kungen.

     Ödmjuka sig i de mäktigas närvaro.


Syraks bok. 7:4.


4.  #Be inte Herren om härskarmakt, och begär

inte ett högt ämbete av en kung#.


Be inte om ärelystenheten.


Syrak bok. 13:9.


9.  #Blir du bjuden till en mäktig man,

så var nödbedd; desto ivrigare blir hans inbjudan#.


Var inte alltför angelägen : utav den mäktige mannens inbjudan. 


¤Ordspråksboken. 25:7.


7.  #Det är bättre att han säger: "Stig hit fram!" 

än att du får träda tillbaka för en storman#.


Låt konungens inbjudna ord säga

"Stig hit fram!". 

       

¤Ordspråksboken. 25:8.


8.  #Vad du sett med dina ögon skall du inte sprida

ut, ty du skall sedan göra, om din broder visar att du tog fel#.


Vis tunga : tänker först : sedan talar.

Lyssnande öron : sedan tankars tal : tungans tal.


¤Ordspråksboken. 25:9.


9.  #Gör upp med din broder, men röj inte en annans

hemlighet#.


Förlåt din broder.  O-förlåtenheten hindret

för god vänskap.

     Hjärtats trovärdighet mot din nästa :

fördjupar vänskapen. 


¤Ordspråksboken. 25:10.


10.  #Ty den som hör det kommer att klandra dig,

och ditt skvaller kan inte kallas åter#.


O-behärskad tunga : anklagas av andras ord.

   Skvalleraktig tunga : belönings-lös.  


¤Ordspråksboken. 25:11.


11.  #Som guldäpplen i silverinfattning är ord som yttras i rättan tid#.


Vis tunga talar ord i rätt tid.

       Liknas vid sköna och ljuvliga äpplen

i ett silverfat.


¤Ordspråksboken. 25:12.


Ordspråksboken. 15.23


23.  #Glad blir den som kan ge svar ----- vad är bättre än ett ord i rättan tid!#.


Vis tunga +++ behärskad tunga : tänker först innan

den talar.

Visa ord talas i rätt tid.


¤Ordspråksboken. 25:12.


12.  #Som en ring av guld, som ett gyllene smycke är den vises förmaning i ett uppmärksamt öra#.


Vises förmanade ord : i ett lydaktigt öra : belönas.


¤Ordspråksboken. 25:13.


13.  #Som svalkande snö en dag i skörden är ett pålitligt bud för den som skickar honom.

       Han ger sin herre friska krafter#.


Trovärdig budbärares fotsteg : liknas vid snöns

svalkande kyla i sommarhettan.

      Trovärighetens belöning : belönas med

nytt mod.


Ordspråksboken. 13:17.


17.  #En dålig budbärare ställer till olycka,

ett pålitligt sändebud ger läkedom#.


Ondsint budbärare : ställer till olycka.

    Trovärdigt sändebud : själens läkedom. 


¤Ordspråksboken. 25:14.


14.  #Moln och vind men inget regn så är skryt

om gåvor man aldrig ger#.


Vindens uttömmande av regn-molnen :

regn-fattigt.

      Liknas vis skrytsam tungans ord om det man

ej har.


ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 1 april 2017 09:46

ORDSPRÅKSBOKEN. 24:1-22.


1.  #Avundas inte gudlösa människor,

sök inte deras sällskap#.


Ondskefulla människor : se inte på dem med avundsjuka ögon.


Längta inte efter de Gudlösas sällskap : belöningslös.


Varning för onda människor. Ord. 1.10-19


Varning för våldsverkare : smädare : dårar.


Ord. 3:31-35.

     

2.  #De tänker bara på våld, allt de säger

vållar olycka#.


Ondskefulla människors hjärtan tänker våldsamma tankar : föder olycka och fördärv.


¤Ordspråksboken. 24:3.


3.  #Med vishet byggs huset, insikt ger det stadga#.


Vishetens rådgivning : outtömlig sin planering.


Insikten : livets fasthet och trygghet.


Orsdpråksboken. 14:1.


1.  #Visheten bygger sitt hus, dårskapen rivet

det med egna händer#.


Vishetens hus byggd på ordet fasta klippa.

         Dårskapen föraktar vishetens hus :

ärar sin egen dårskap.


4.   #Genom kunskap fylls rummen med vackra

och dyrbara ting#.


Visheten : insiktens kunskap fyller livs-behoven.


¤Ordspråksboken. 23:5.


5.  Den som är vis har styrka, en man med

kunskap är full av kraft#.


Visheten : människo-själens inre styrka.

     Vishetens kunskap fylld av inre själs-styrka.


Ordspråksboken. 21:22.


22.  #En vis man kan storma en stad av hjältar

och bryta ner deras säkra fäste#.


Vis man : använder en vis planering : belägra

en stad av stolta hjältar.


¤Ordspråksboken. 24:6.


6.  #Utan överläggning kan du inte föra krig,

med många rådgivare vinner du seger#.


Visa rådgivare : vis planering : ger seger.


7.  #Visheten är för hög för dåren, i rådslag

kan han inte öppna munnen#.


Visheten : dårens dårskap.

   Öppnar inte sitt dumdristiga hjärtats port för vishetens rikedomar.


8.  #Den som gör upp onda planer kallar man ränksmidare#.


Intrigmakarens onda planer : i enhet med hans

onda tankar. 


9.  #Dårens ränker är synd, smädaren avskyrs

av alla #.


Dårens listiga planer är synd : bespottaren

bemöts av förakt inför alla.


¤Ordspråksboken. 24:10.


10.  #Förlorar du modet i nödens stund har du

också förlorat din kraft#.


Modlösheten : belönings-lös.  Tids : energitjuv

av vår dyrbara livs-tid.


Livets lidande : olycka : modlöshetens ingång

in ett människosinne och hjärta.


Ordspråksboken. 17:22.


22.  #Glatt hjärta ger god hälsa, modlöshet

suger märgen ur benen#.


Förnöjsamt hjärta : hälsans läkedom.


Modlösheten : missmodet : rädslan förkväver

livets livs-kraft. 


¤Ordspråksboken. 24:11.


11.  #Rädda dem som släpas i väg för att dö,

undsätt dem som förs bort för att mördas#.


Befria dem ur dödens o-barmhärtiga käftar;

ur dödens olycka och fördärv.


Psalm. 82:3-4.


En bönpsalm av Asaf.


3.  #Ge de svaga och faderlösa deras rätt,

låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa#. 


Barmhärtigheten : kärleken : sanningen :

de svagas och faderslösas försvar. 


Hjälplösa : fattiga : bemötas av kärleksfulla händer. 


4.  #Rädda de arma och svaga, befria dem ur

de ondas våld#.


¤Ordspråksboken. 24:12.


12.  #Vi visste ingenting#, säger du, men han

som prövar hjärtan ser, han som vakar

        över ditt liv vet, och han ger alla deras

gärningars lön#.


Herrens allvetande : känner dina övermodiga

ursäkter : tungans stolthet.


Beprövat hjärta visas inför Hans majestätiska ögon : allt vad i hjärtat finns. 


Valet : välja dygdernas liv eller inte.


Psalm. 7:10.


Davids bönpsalm.


10.  #Gör slut på de ondas anslag, låt den som har rätt stå fast!

Ty den som prövar hjärtan och njurar, han är en rättfärdig Gud#.


Fördärva de samvetslösas planer : låt ståndaktige segra och äras.


Ostrafflige och syndfrie Guden : låter luttringens eld

:: prövar allas hjärtan.


Ordspråksboken. 15:11.


11.  #Dödsriket och avgrunden ligger öppna för

Herren, hur mycket mer då människors hjärtan#.


Herrens allvetande kännedom om dödsrikets

och avgrundens verklighet : jämförs med

kännedomen om människors hjärtans innandömen.


Jobs bok. 34:11.


Elihus ord : Jobs vän.


11.  #Han vedergäller en människa för vad hon gör,

behandlar henne efter hur hon lever#.


Vår skapare belönar en människa för vad hon gör.

     Efter hennes livsstil och livsföring. 


¤Ordspråksboken. 24:13.


13.  #Ät honung, min son, det är gott,

jungfruhonung är söt för tungan#.


Honungens sötma : sonens läkande sötma.


Jungfru-honungen : kyskhetens sötma :

kyskhetens tunga.


Syraks bok. 24.20


20.  #Att tänka på mig är ljuvligare än honung

att äga mig är förmer än honungskakans sötma#.


Tillåta vishetens tankar : bli förenade med våra tankar :: är ljuvligare och skönare än honungens sötma.

Äga dem är förmer än honungenskakans sötma. 


14.  #Så är insikt och vishet för din själ,

finner du dem finns en framtid för dig och ditt

     hopp skall inte stäckas#.


Insikten och visheten : honungens sötma för din

själ : jungfruliga sötman på kyskhetens tunga.


15.  #Lura inte ondsint vid den den rättfärdiges hem,

ödelägg inte hans boning#.


Var inte samvets-lös vid den ostraffliges :

syndfries dörr.


Samvetslöse : fördärva : ödelägg inte hans hem.


¤Ordspråksboken. 24:16.


16.  #Sju gånger kan den rättfärdige falla och resa sig igen, men de onda stupar för olyckan#.


O-strafflige : syndfrie kan falla i frestelser

och lockelser : hans hjärtats ödmjukhet ::

befriar honom.


Ondsinte faller : hans hjärtats övermod ::

trälbinder honom i olycka och fördärv. 


Mika bok. 7:8.


Profeten Mika ord : Från straff till upprättelse.


8.  #Triumfera inte, du min fiende!

Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter

       i mörker, men Herren är mitt ljus#.


Herrens omsorg och kärlek : finns i hans barmhärtiga ljus.


Barmhärtighetens sanningens kärlekens

starka ljusstrålar tränger igenom kropp och själ.


17.  #Gläd dig inte åt din fiendes fall, jubla inte

när han störtar omkull#.


Känn ingen skade-glädje : för din fiendes olycka.


18.  # Det kan väcka Herrens misshag så att han

vänder sin vrede från honom#.


Hjärtats skade-glädje mot din nästas olycka :

     kan bli dig till Herrens missnöje.


19.  #Förargar dig inte på uslingar, avundas inte

de onda#.


Vredgas inte inför de ondsinta.

       Känn ingen avundsjuka : inför de samvets-lösa.


20.  #För den gudlöse finns ingen framtid,

den ondes lampa slocknar#.


Gudlöse har inget framtidshopp.


Samvetslöses livs-lampa : förkvävs av hans

onskefullhet.


21.  #Frukta Herren, min son, och frukta kungen, men ha inget med uppsatta män att göra#.


Låt ditt sonliga hjärta : känna respekt för Herren.

     Känn respekt för konungen och all överhet

Rom. 13-1-3.


Umgås inte med nationens upprormän.


22.  #De kan överraskas av olyckan och när som helst mista sin ställning#.
 
 

 
ANNONS
Av JanOwe Ahlstrand - 1 april 2017 09:46

ORDSPRÅKSBOKEN. 24:23-34.


TILLÄGG TILL TREDJE SAMLINGEN.


¤Ordspråksboken. 24:23.


23.  #Detta är också de visa ord:

     Att vara partisk när man dömer är illa#.


Orden från vishetens outsinliga källa.

     Vara personligt ensidig i sin bedömnings-förmåga kan vara sin nästa till skada.


Ordspråksboken. 17:15.


15.  #Att fria en skyldig, att fälla en oskyldig ----

bådadera väcker Herrens avsky#.


Ensidig bedömningsförmågan : inte skilja på den skyldige eller den o-skyldige : skapar en o-rättvisa.


Herrens rättvisa : föraktar o-rättvisans domsbeslut.


¤Ordspråksboken. 24:24.


24.  #Den som förklarar den skyldige skuldfri

förbannas och fördöms av alla#.


Skyldiges skuld-frihet : föraktas av sin nästa.


¤Ordspråksboken. 24:25.


25.  #Men den som dömer rätt går det väl och han blir rikt välsignad#.


Rättvisans doms-beslut äras. 


Belönas rikt på välsignelser.


¤Ordspråksboken. 24:26.


26.  #Som en kyss på munnen är ett ärligt svar#.


Ärligt : öppen-hjärtligt svar :: belönas med

vänskaps-kyss på munnen.


¤Ordspråksboken. 24:27.


27.  #Uträtta arbetet på åkern, sköt dina sysslor där ute.  Sedan kan du bygga ditt hus#.


Flitiga händers arbete belönas.


Belöningen ger frimodigheten : bygga huset.


¤Ordspråkboken. 24:28.


28.  #Vittna inte mot din broder utan fog.

Inte skall du låta dina ord bedra#?


Vittna inte mot din med-broder utan : skäl.


Görs det blir dina ord till brytna löften.


Ordspråksboken. 6:19.


19.  #Menedaren som vittnar falskt och den som

vållar tvist mellan bröder#.


Falske vittnar falskt.


Stridslystnes ordsväxlingar : skapar o-enighet

mellan bröder.   


¤Ordspråksboken. 24:29.


29.  #Säg inte: "Jag skall göra mot honom som han  har gjort mot mig, jag ger honom vad han förtjänar#.


Låt inte dina ord : förakta din nästa:

       Bemöta honom med hat : hatiskheten föder

hatiskhet.


Ordspråksboken. 20:22.


22.  #Säg inte: Jag skall hämnas oförrätter!

    Lita på Herren, han skall hjälpa dig#.


Låta inte hämndaktiga ord : bemöta din nästa.

     Låt ditt hjärtats tilltro vila i Herrens barmhärtighet.


¤Ordspråksboken. 24:30.


30.  #Jag kom förbi en lat mans mark, en oförnuftiges vingård#.


Lathetens : bekvämlighetens : markytan full

av o-gräs.

Vingårdens ägare : dåraktig i sin skötsel av

sin vingård.  


¤Ordspråksboken. 24:31.


31.  #Där växte tistlar överallt, marken var täckt

av nässlor, stenmuren hade rasat#.


Vingårdsägarens lathet : belönades av växande

tistlar. 

Markytan övertäckt av nässlor : sten-muren

vingårdens beskydd mot fiender :: var förstörd. 


¤Ordsdpråksboken. 24:32.


32.  #Jag tog intryck av denna syn och drog lärdom

av vad jag jag såg#.


Vingårds-ägarens lathet : sin nästas lärdom.


¤Ordspråksboken. 24:33.


33.  #Sov lite till, slumra lite till, vila lite till med armarna i kors#.


Lathetens : bekvämlighetens tankar och ord :

       Fortsätt livet i din lathet och bekvämlighet.


Korslagda händer : bekväma och lat.


¤Ordspråksboken. 24:34.


34.  #Och fattigdomen är över dig som en rånare, armodet som en beväpnad man#.  


Korslagda händer : bjuder in fattigdomen.

     Fattigdomen +++ penningens rånare.
   


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ leendeskrattet med Blogkeen
Följ leendeskrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se