Direktlänk till inlägg 6 januari 2016

ORDSPRÅKSBOKEN. 13:14-25.

Av JanOwe Ahlstrand - 6 januari 2016 07:07

¤ORDSPRÅKSBOKEN. 13:14-25.


¤Ordspråksboken. 13:14.


14.  #Vad den vise lär ut är en källa till liv,

en hjälp att undgå dödens snaror#.


Vises insikts lärdom och erfarenhet;

Outsinlig källa till varaktig inre livsglädje, ro 

och livsharmoni. 


Varaktig livsglädje, belåtenhet, förnöjsamhet,

inre tillfredsställelse och välsignelse. 


Ordspråksboken.  10:11.


11: #Den rättfärdiges ord är en källa till liv,

de ondas ord gömmer ofärd#.


Renhjärtiges, syndfries och ostraffliges ord;

insiktsfulla ord; källan till uppmuntran, uppskattning och innehållsrikt liv.


Hatfulles och vrångsintes ord; bär på faror

och  olyckor. 


Ordspråksboken. 14:27.


27.  #Gudsfruktan är en källa till liv,

en hjälp att undgå dödens snaror#.


Hjärtats lydnad; ståndigaktigt följa hans

uppmaningar, föreskrifter och budord.


Hjälpen och stödet; bli förskonad från

dödens fallgropar och listiga snaror.


Jesus Syraks bok.  21:13.


13.  #Den vises kunskap väller fram som en flodvåg, och de råd han ger är som en frisk källa#.


Vises lärdom, kunnighet, insikt och livserfarenhet;

flödar fram som en outsinlig flodvåg.


Vises rådgivning; hälsosam, felfri, välsmakande,

tydlig och klar.


¤Ordspråksboken. 13:15.


15. #Gott förstånd ger uppskattning,

trolöshet leder i fördärvet#.


Moraliskt, etiskt, dygdernas, godhjärtat

och klokt; förnuft, klokhet och omdöme ger

människoögon; moraliska värderingar

och tacksamma hjärtan. 


Falskheten och otroheten; leder människor

in i förbannelse, moraliskt förfall

och evig fördömelse. 


Ordspråksboken  3:4.


4.  #Då blir uppskattad för din klokhet

av både människor och Gud#.


Jordelivets klokhet; prisas och högaktas,

i människors och Guds ögon.


Ordspråksboken.  12:8.


8.  #Som man har förstånd till blir man prisad:

förakt är den dummes lott#.


Förnuftet, klokheten och omdömet;

avgör människors ögons berömmande ära.


Brist på aktning, ringaktad och brist på

uppskattning är den huvudlöses

och övermodiges belöning.


¤Ordspråksboken.  13:16.


16.  #Den förståndige gör allt med insikt,

dåren sprider dumhet omkring sig#.


Kloke och förnuftige; gör allt med kännedom,
förståelse och omdöme.


Idioten och galningen; sprider okunniga,

tanklösa och lättsinniga ord.


Ordspråksboken.  12:23.


23.  #Den förståndige döljer sin kunskap,

dåren skriker ut sin enfald#.


Insiktsfulle döljer sin lärdom, klokhet,

kunnighet och kännedom.


Dumdristige och idioten; skricker ut okunniga,

omdömeslösa, uttryckslösa och kortsynta ord.


Ordspråksboken.  15:2.


2.  #Den vises tal flödar av kunskap,

ur dårens mun strömmar enfald#.


Vises tungans ord; vattenflödets näringsrika

lärdoms fullhet, kunnighet och kännedom.


Dumdristiges och idiotens läppars ord;

strömmar okunnigheten, andliga fattigdomen,

ondskefullheten och kortsyntheten. 


Ordspråksboken.  15:14.


14.  #En klok man söker kunskap,

dåren ägnar sig åt dumt prat#.


Förnuftig och eftertänksam man;

söker kunskapens fullhet.


Idiotens och övermodiges tunga talar;

struntprat, dumheter, tokigheter

och tomma ord.

 

Predikaren.  10:3.


3.  #Var han än går kommer dårens förstånd

till korta, han röjer sin dårskap för alla#.


Tanklöses och kortsyntes okunnighet;

oerfaren i kunskapens fullhet.


Han avslöjar sin okunnighet och oerfarenhet.


¤Ordspråksboken.  13:17.


17.  #En dålig budbärare ställer till olycka,

ett pålitligt sändebud ger läkedom#.


Omoralisk, karaktärslös och opålitlig budbärare;

skyldig till faror och olyckor.


Ordspråksboken.  25:13.


13.  #Som svalkande snö en dag i skörden

är ett pålitligt bud för den som skickar honom#.


Plikttrogen budbärare; liknar snöns svalkande

kyla: i hettans skördetid.


Ordspråksboken.  26:6.


6.  #Den som sänder bud med en dåre

hugger benen av sig och utmanar olyckan#.


Tanklös budbärare: budsändarens olycka.


¤Ordspråksboken.  13.18


18.  #Att försmå fostran ger fattigdom och skam,

men den som låter sig tuktas blir ärad#.


Förkasta och avvisa fostrans rikedom;

ger andlig fattigdom och skamkänslor.


Tuktans karaktär: ärar den ödmjuke.


Ordspråksboken. 10:17.


17.  #Den som tar emot fostran visar vägen till liv,

den som undviker tuktan leder vilse#.


Ödmjukes formingsbad i de andliga dygderna;

leder in i tuktans fullhet.


Olydnaden i tuktans uppmaningar, föreskrifter

karaktärs ordningar; leder människohjärtan

och sinnen in på villovägar. 


¤Ordspråksboken.  13:19.


19.  #Uppfylld önskan gör själen gott,

dåren hatar att avstå från det onda#.


Uppfylld förväntan; självslivets upprättelse,

lärdom och livserfarenhet.


Tanklöse och kortsynte; känner ingen ovilja

att utöva det onda.


Ordspråksboken.  13:12.


12.  #Utdragen väntan gör hjärtat sjukt,

uppfylld önskan är ett livets träd#.


Ihållande längtan; gör hjärtat oroligt och förvirrat.


Uppfylld förväntan; hjärtats upprättelse,

lärdom och livserfarenhet.


¤Ordspråksboken.  13:20.


20.  #Den som vistas bland kloka blir klok,

den som umgås med dårar går det illa#.


Vänskap i klokas gemenskap; klokhetens

närvaro+fullhet; de renhjärtades, syndfries

och ostraffliges andliga ryggrad.


Tanklösas gemenskap; faror och olyckors gemenskap. 


¤Ordspråksboken.  13:21.


21.  #Syndarens förföljs av olycka,

lycka blir den rättfärdiges lön#.


Gudsföraktaren och syndens träl; förföljs

av faror och olyckor.


Välsignelse och framgång; renhjärtades,

syndfries och ostraffliges belöning.


Ordspråksboken.  12:21.


21.  #Inget ont drabbar den rättfärdige

men alla olyckor syndaren#.


Renhjärtade, syndfrie och ostrafflige;

bemöts ej av olyckor och faror.


Syndens träl; bemöts av faror och olyckor.


¤Ordspråksboken. 12:22.


22.  #Den gode lämnar arv åt barn och barnbarn,

men syndarens rikedom går till den rättfärdige#.


Godhjärtade och varmhjärtade; arvegods

ges till barn och barnbarnen.


Gudsföraktarens överflöd och rikedomar tillfaller den renhjärtade, syndfrie och ostrafflige. 


Predikaren. 2:26.


26.  #Han ger vishet, kunskap och glädje åt dem som behagar honom, men syndaren ger han

arbetet med att samla och lägga på hög ----

och sedan lämnar han alltsammans åt den

som behagar honom.  Även detta är tomhet,

ett jagande efter vind#.


Människors hörsamhet; tilltalar, tillfredsställer

och vidrörts av hans kärlekssår.

Belönas i vishetens fullhet, förnuft och förstånd.


Gudsföraktaren och syndens träl; arbetsam i sitt

anletes svett samlar ihop ägodelar och tillgångar.


Efter sin bortgång; tillfaller de som vidrörts av

hans djupa kärlekssår.


Inte bli vidrörd av kärlekssåren; prövar

och lär känna livets tomhet. 


¤Ordspråksboken.  13:23.


23.  #Processer tär på den fattiges teg,

allt han äger sopas bort då rättvisa saknas#.


Tvistemål och gräl; angriper och skadar

den fattiges jordstycke.


Hans åkerteg; förstörs; där oärligheten, missförhållande och kränkningarna; har makten.   


¤Ordspråksboken. 11:24.


24.  #Den som spar på riset hatar sin son,

den som älskar honom fostrar i tid#.


Risets tillrättavisningar och förmaningar;

leder sonen till manlig mognad.


Ordspråksboken.  3:12.


12.  #Ty Herren tuktar den han älskar

och agar den som han har kär#.


Herrens ömma och kärleksfulla; bestraffningar

och tillrättavisningar: leder till andlig mognad.


Herrens ömma och ljuvliga kärlekssår:

bemöter människans egoistiska vilja;

självgodheten, själviskheten och sin egna

avgud: ego-viljan. 


Ordspråksboken.  19:18.


18.  #Fostra din son medan det finns hopp,

du vill ju inte att han skall dö#.


O-uppfostrad son+omogen manlighet.


Omogna manligheten; inget framtidshopp;

skadar och sårar mogna kvinnliga goda karaktär.


Ordspråksboken.  22:15.


15.  #Dårskapen sitter djupt hos pojken,

men det fostrande riset driver ut den#.


Andliga blindheten och villfarelsen; sitter

djupt hos pojkens syndfulla arvsanlag.


Fostrande risets; förjagar och avlägsnar;

dårskapens vilja och tankar.


Ordspråksboken.  23:13.


13. #Undanhåll inte pojken fostran,

agar du honom slipper han dö#.


Neka inte pojken sin andliga fostran;

bestraffa och tukta honom, slipper han

leva i dödssynderna.


Ordspråksboken.  29:15.


15.  #Tuktan med käppen ger vishet,

men en ouppfostrad pojke är en skam för sin mor#.


Sträng tillrättavisning och fostran;

ger vishetens fullhet.


O-uppfostrad pojke; moderns skamkänslor.


Ordspråksboken.  29:17.


17.  #Tukta din son, så gör han dig nöjd,

och fyller dig med välbehag#.


Tillrättavisning och fostran; gör moder förnöjsam.


Jesus Syraks bok. 30:1-13.


BARNUPPFOSTRAN.


1.  #Den som älskar sin son agar honom ofta,

då kommer han till slut att få glädje av honom#.


Ordspråksboken.  13:24.


24.  #Den som spar riset hatar sin son,

den som älskar honom fostrar i tid#.


Ordspråksboken. 23:13.


13.  #Undanhåll inte pojken fostran,

agar du honom slipper han dö#.


Jesus Syraks bok.  22:6.


6.  #Förmaningar i otid är som festmusik vid sorg,

men att fostra med riset är alltid klokt#.


Jesus Syraks bok.  42:5.


5.  # För att göra vinst på affärsverksamhet

eller för att ge barn ordentlig fostran

och att prygla upp en dålig slav#.


2.  #Den som fostrar sin son får nytta av honom

och kan vara stolt över honom inför sina bekantar#.


3.  #Den som undervisar sin son väcker fiendens avund och får glädjes över honom inför vännerna#.


4.  #När fadern har dött är det som om han inte

var död, ty han lämnar kvar en som är hans avbild#.


5.  #Medan han lver gläds han åt anblicken,

och när han dör känner han ingen grämelse#.


6.  #Åt sina fiender efterlämnar han en hämnare

och åt sina vänner en som återgälder

deras godhet#. 


7.  #Han tar vård om sin son och förbinder hans sår

och känner oro var gång han skriker#.


8.  #En häst som inte rids in blir självsvåldig,

och en son som inte tuktas blir en vildhjärna#.


Ordspråksboken.  22:15.


15.  #Dårskapen sitter djupt hos pojken,

men det fostrande riset driver ut den#.


9.  #Kela med ditt barn, och han blir en

skräck för dig; lek med honom, och han

blir din sorg#.


10. #Skratta inte med honom, ty då får du lida

med honom, och till slu sitter du där

och gnissla tänder#.


11. #Lämna honom ingen frihet när han är ung#.


12. #Ge honom stryk medan han är barn,

så att han inte blir självvåldig

och visar dig olydnad#.


Jesus Syraks bok.  7:23.


23.  #Har du barn, så fostra dem,

och lär dem att lyda alltifrån ungdomen#.

 

13. #Fostra din son och sätt honom i arbete,

så att inte hans tygellösa liv blir ditt fall#.


¤Ordspråksboken.  13:25.


25.  #Den rättfärdige äter och blir mätt,

den ondes mage är tom#.


Ordspråksboken.  10:3.


3.  #Herren låter inte den rättfärdige  hungra,

men de ondas krav avvisar han#.


Ordspråksboken.  19:23.


23.  #Gudsfruktan ger människan liv,

hon får vila mätt, skonad från olyckor#.
 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av JanOwe Ahlstrand - 29 oktober 2017 08:17

Av JanOwe Ahlstrand - 29 oktober 2017 08:17

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2016 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ leendeskrattet med Blogkeen
Följ leendeskrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se