Direktlänk till inlägg 1 januari 2016

ORDSPRÅKSBOKEN. 10:18B-32.

Av JanOwe Ahlstrand - 1 januari 2016 10:46

¤ORDSPRÅKSBOKEN.  10:18-32.


¤Ordspråksboken.  10:18.


18.  #En hycklare är den som döljer sitt hat,

en dåre den som går med skvaler#.


Ögontjänare, skrymtare och farise;

håller tyst med sin ilska och bitterhet.


Dåren sprider sitt tomma elaka prat.

Tomt elakt prat; ej trovärdig i sitt tal.


Jesus Syraks bok.  28:13-18.


FÖRTALETS FAROR.


13.  #Förbannelse över lögnaren och baktalaren -----

han vållar många fredliga människors undergång#.


Guds straffdomar vilar över lögnaren och förtalaren.

Är många fridsamma, saktmodiga och

stillsamma människor till; faror och olyckor.


14.  #Den skvallrande tungan har störtat många

i olycka och drivit dem på flykt från land till land.

Den har förstört befästa städer och lagt

stormäns hus i ruiner#.


Tomhetens, förtalets och lögnaktighetens tunga;

störtat många in i olyckor och faror.


Förföljt folk; flyktingar från sitt egna land,

till främmande länder.

Den har skövlat, bränt ned och omintetgjort

befästa städer.

Lagt stormäns hus i spillror och ödeläggelse.


15.  #Den skvallrande tungan har kört dugliga

hustrur på porten och bedrövat dem frukten

av deras arbete#.


Tomhetens, förtalets och lögnaktighetens tunga;

har fördrivit sina idoga och flitiga hustrur;

ut ur sina hus.

Gjort dem sorgsna, bedrövade, besvikna

och bekymrade; över sina händers livsverk.


16.  #Lyssnar man till den får man ingen frid

och kan aldrig leva i ro#.


Lyssna på den skvallrande tungan;

ger ingen hjärtefrid och hjärtero.


17.  #Piskans slag ger blodiga märken,

men tungas slag knäcker ben#.


Piskans smärtsamma slagkraft+tungans slag kraft;

ger blodiga särmärken+bryter av hårda ben.


18.  #Många är de som fallit offer för svärdet,

men inte så många som tungans offer#.


Människor har offrats för svärdets styrka.

Fler människor har offrats för tungans styrka.


¤Ordspråksboken. 10:19.


19.  #Den talträngde undgår inte synd,

klok den som tyglar sin tunga#.


Den pratsjuke; blir inte befriad från arvssynden.


Den klokes behärskade tunga;

blir befriad från en o-behärskad tunga.


Ordspråksboken. 13:3.


3.  #Den som vaktar sin tunga räddar livet,

den lösmynte råkar i fördärvet#.


Behärskad tunga; beskyddar och befriar;

sitt liv från faror och olyckor.


Svalleraktig och pratsam tunga; råkar ut för

moralisk gudlöshet, förfall, faror och olyckor.


Ordspråksboken. 14:3.


3.  #Dårens ord blir till ris på hans rygg,

de klokas tunga är deras skydd#.


Oförsiktiga och stolta ord; blir ett plågoris,

på hans rygg.


Behärskad tunga; den klokes försvar, beskydd,

stöd och hjälp. 


Ordspråksboken. 17:27.


27.  #Den förståndige spar sina ord,

den kloke håller huvudet kallt#.


Den förståndige; ödmjukar sig inför tystnadens ord.


Den kloke; lyssnar på stillheten och lugnet.


Ordspråksboken. 18:7.


7.  #Dårens mun blir hans fördärv,

hans ord en fälla för honom själv#.


Oförsiktig och stolt mun; blir hans olycka,

öde och moraliska förfall.

Orden snärjer honom själv.


Ordspråksboken. 18:21.


21.  #Tungan har makt över liv och död,

de som kan tygla den får njuta av dess frukt#.


Behärskad+o-behärskad tunga; har inflytande

över livet och döden.


Behärskad tunga; får uppskatta och smaka

dess smakliga frukter.


Ordspråksboken.  21:23.


23.  #Den som håller tand för tunga

håller sig undan bekymmer#.


Tystnadens tunga; ej sorgsen, orolig, rädd,

besvärlig, ängslig, knotande, gnällig,

stridig och våldsam.


Predikaren. 5:2b.


2b.  #Dåraktighet av mycket prat#.


"Vakta din tunga".  Pratsamheten; tanklösheten,

kortsyntheten, dumdristigheten, oklokheten,

bli lättlurad och enkelspårig. 


¤Ordspråksboken. 11:20.

20.  #Rent silver är den rättfärdiges tal,

de ondas tankar är utan värde#.


Silvret fläckfria+äkta värde; den renhjärtades,

syndfries och ostraffliges tal.


Samvetslösa och omoraliska tankar;

betydelselösa och värdelösa.


¤Ordspråksboken. 11:21.


21.  #Den rättfärdiges ord vägleder många,

dåren leds i döden av sitt oförnuft#.


Dn renhjärtades, syndfries och ostraffliges ord;

undervisar och uppfostrar många.


Dårens oförnuft; andligt förblindad i sin okunnighet.

Dårens livsföring; leder honom in i döden.


Predikaren. 10:12.


12.  #Den vises ord banar till framgång,

men dårens tunga blir hans fördärv#.


Den vises ord; ger lycka och välgång.


Dårens obehärskade tunga; blir hans olycka

och undergång.


¤Ordspråksboken. 10:22.


22.  #Herrens välsignelser ger rikedom,

egen möda lägger ingenting till#.


Vara välsignad av all den himmelska välsignelsen.

Ef. 1:3. 

Människans egna; arbetsinsats; känner

sin o-fullkomlighet. 


Psalm. 127:1.


1.  #Om Herren inte bygger huset

är byggarnas möda förgäves.

Om inte Herren vaktar staden

är väktarnas vaka förgäves#.


Bygger inte; Herrens vishet och insikt huset;

( tabernaklet ), då är byggarnas arbetsinsats;

utan framgång.


Om inte Herrens håller vakt över staden;

väktarna vaksamhet; resultatlös.

 

¤Ordspråksboken.  10:23.


23.  #Skändligheter är dårens nöje;

den klokes att handla vist#.


Gudlösheten och övervåldet; dårens nöje.


Den kloke; har ett vist uppträdande.


Ordspråksboken. 1:11.


11.  #Kom, vi lägger oss i bakhåll och dödar,

vi skall roa oss med att lura på oskyldiga#.


Vi inväntar rätt tillfälle för att döda de oskyldiga.


Ordspråksboken.  2:14.


14.  #Som gör det onda med glädje

och finner nöje i allt ont och förvänt#.


De samvetslösa; hatfulla, vrångsinta, förargade

och förbittrade; känner en glädje och ett nöje,

göra det; omoraliska, ondsinta och demoniska.    


¤Ordspråksboken.  10:24.


24.  #Den onde drabbas av det han fruktar,

den rättfärdiges önskan blir uppfylld#.


Den ondsinte; bemöts av sin rädsla.


Den renhjärtades, syndfries och ostraffliges;

behov blir infriade.


Ordspråksboken.  10:25.


25.  #Då stormen kommer sveps den onde bort,

men den rättfärdige kan aldrig rubbas#.


De onda är som agnar för vinden.


De renhjärtades, syndfrias och ostraffligas liv;

liknar den fasta klippan; kristus+lika .


Psalm. 37:35-38.


DE SAMVETSLÖSAS OCH ONDSINTAS ÖDEN.


35.  #Jag såg en gudlös i hans kraft,

han stod hög som en ceder på Libanon#.

Såg en gudsförnekare; i sin livskrafts

dagar, hans yttre manlighet var högvuxen

och reslig.


36.  #Jag gick förbi och han var borta,

jag sökte honom och han fanns inte mer#.


Jag gick förbi; plötsligt var han borta.

sökte honom; den gudlöse och hans manliga högvuxenhet; fanns inte mer.


37.  #Ge akt på den fromme, se på den redbare,

fridens man har en framtid#.


Iaktta och lyssna på den godhjärtade

och gudshängivne; se på den öppenhjärtade,

fridens man har en framtid.


38.  #Men syndarna går alla under,

de gudlösa berövas sin framtid#.


Olydnadens människor; går alla under.


Fördömda gudsförnekare; betjäls på sin framtid.


Ordspråksboken. 1:27.


27.  #När det fasansfulla kommer över er

som ett oväder och olyckan som en storm,

när nöd och ångest drabbar er#.


Olyckor och faror; kommer över era liv,

en stark stormvind.

Nöd och ångestkänslor; överfaller er. 


Ordspråksboken.  12:3.


3.  #Ondskan ger inget fotfäste,

men den rättfärdige är fast rotad#.


Ondskan; vreden, ilskenheten,

och förbittringen; vinner inga nya områden.


Den renhjärtades, syndfries och ostraffliges liv;

har sitt rotfäste i, klippan; Kristus.


¤Ordspråksboken.  10:26.


26.  #Som syra för tänderna och rök för ögonen

är den late som skickar honom#.


Lates livsföring; passiviteten, lättjefullheten, försumligheten, slöheten och bekvämligheten.

Livsföreningen; frätande syra på tänderna.

Svidande och irriterande rök för ögonen.


Ordspråksboken.  10:4.


4.  #Lat hand gör fattig man, flitig hand gör rik#.


Lathetens hand; sluten hand; ej givande och

ej arbetsam.


Flitig hand; öppen hand, givande och arbetsam.


¤Ordspråksboken.  10:27.


27.  #Gudsfruktan ger långt liv,

de ondas tid blir kort#.


Lydigt hjärta+hörsammar Hans Majestäts lagar

och budord; belönas med ett långt liv.


Samvetslösas och ondsintas tid; blir förkortad.


Ordspråksboken.  3:1-2.


1.  #Min son, glöm inte vad jag lärt dig,

bevara mina bud i ditt hjärta#.


Min son, tänk på mina buds lärdom och erfarenhet.

Förvara och bevara dem i ditt hjärta. 


2.  #Hög ålder och ett långt liv,

frid och välgång skall de ge dig#. 


Budens undervisning; belönas med hög ålder

och ett lärorikt liv.

Inre frid, framgång och välstånd. 


¤Ordspråksboken.  10:28.


28.  #De rättfärdigas hopp växer, de ondas

förväntningar slår fel#.


Renhjärtades, syndfries och ostraffliges 

framtids-hopp;  förtröstan och förväntan,

grönskar och skjuter nya skott,

i de andliga dygderna.


Samvetslösas förväntningar och önskningar;

blir ej uppfyllda.


Psalm. 112:10.


10.  #Den gudlöse ser det med grämelse,

han skär tänder och tynar bort.

De gudlösas hopp blir till intet#.


De gudlösa ser med bitter sorg och smärta;

när deras önskningar och förväntningar,

ej blir uppfyllda.


Ordspråksboken. 11:23.


23.  #Den rättfärdiges önskan leder till lycka,

de ondas förhoppningar till ilska#.


Renhjärtades, syndfries och ostraffliges önskan

och förväntan; leder till lycka och framgång.


Samvetslöses och ondsintes; förväntansfulla

önskningar leder ilska, vrede, vredesutbrott,

förbittring och argsinthet.


¤Ordspråksboken.  10:29.


29.  #Herren är den oförvitliges värn

men ogärningsmännens olycka#.


Herren är den fläckfries och syndfries;

beskyddare och försvarare.


Han är lagförbrytarnas; olycka, lidande,

nöd och smärta.


Psalm. 18:3.


3.  #Jag har dig kär, Herre, min styrka#.


Davids tacksamhetssång; blivit befriad;

från alla sina fiender och från Saul.

Herren, min tröst, mitt stöd och min krigsstyrka.

Jag har dig kär; din trohet och trovärdighet.

Vidrörd av dina kärlekssår; tack Herre,

för din kärleksfullhet, ömhet, ljuvlighet och omsorg.


Psalm. 27:1.


1.  #Herren är mitt ljus och räddning,

vem skulle jag frukta?

Herren är ett värn för mitt liv,

vem skulle jag bäva för?#


Herren livets ljus och befrielse.

Själens eviga ljuskälla. 

Självlysande; inför all rädsla.


Herren mitt livs beskyddare och försvarare.

Jäg känner ingen rädsla.


Psalm.  37:39.


39.  #De rättfärdigas räddning kommer

från Herren, han är deras värn i nödens tid#.


Renhjärtades, synfrias och ostraffligas

befrielse kommer från Herren.


Han är deras beskyddare och försvarare i

all tid av olyckor, lidande och betryck.


Ordspråksboken. 14:26.


26.  #Den som fruktar Herren har ett tryggt värn,

och barnen får en säker tillflykt#.


Lydigt hjärta i Herren; blir den lydiges trygga

beskyddare och försvarare.


Föräldrarnas lydnad; ger barnen; tryggt

och säkert stöd och skydd.  


Ordspråksboken. 18:10.


10.  #Ett befäst torn är Herrens namn,

den rättfärdige flyr dit och får skydd#.


Herrens namn; befästningens vakttorn mot fiendens

alla onda avsikter och planer.


Renhjärtade, syndfria och ostraffliga; flyr till

hjärtats och sinnerlighetens vakttorn.


¤Ordspråksboken.  10:30.


30.  #Den rättfärdige skall ingen rubba,

men de onda får inte bo i landet#.


Renhjärtade, syndfria och ostraffliga;

förflyttar och förskjuter ingen från sin

Herrens beskydd och försvar.


Samvetslösa och ondsinta; utdrivna ur landet.


Psalm. 37:28.


28.  #Ty Herren älskar det rätta och överger

inte sina trogna.

Men syndarna skall förgöras för alltid#.


Herrens nåd och barmhärtighet; vidrör

de svekfria, hängivna och ståndaktiga i tron.


Lagens överträdare; förgörs och tillintetgörs,

för alltid.


Ordspråksboken.  2:21.


21.  #De rättrådiga skall bo i landet,

de oförvitliga får stanna där#.


Sveklösa och svekfria; skall bo i landet. 


Fläckfria och ostraffliga; får leva kvar i landet.


¤Ordspråksboken.  10:31.


31.  #Den rättfärdiges tal flödar av vishet,

men den falskes mun täpps till#.


Renhjärtades, syndfrias och ostraffligas tal;

flödar och rik på vishet.


Lögnaktiges och trolöses mun: tystnar

i rättfärdiges närvaro.


Psalm.  37:30.


30.  #Den rättfärdiges mun talar vist

och hans tunga säger det rätta#.


Renhjärtades, syndfries och ostraffliges mun;

talar vist.


Hans tunga säger fullkomliga och rättvisa ord.


¤Ordspråksboken.  10:32.


32.  #Den rättfärdige vet att lägga sina ord,

men de ondas tal är idel falskhet#.


Renhjärtade, syndfrie och ostrafflige;

tänker först, sedan talar.


Samvetslöses och ondsintes tal; falskt, osant,

lögnaktigt, vilseledande, trolöst och skenheligt.  


  

 

 

          

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av JanOwe Ahlstrand - 29 oktober 2017 08:17

Av JanOwe Ahlstrand - 29 oktober 2017 08:17

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2016 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ leendeskrattet med Blogkeen
Följ leendeskrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se